Posiedzenie z dnia 20 października 2004 r.

Protokół nr 48 /2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 20 października 2004

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 października 2004 r. w godzinach od 8.00-9.30.
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
 • Pani Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Pan Janusz Kamiński -b.Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Gminnych,
 • Pan Krzysztof Jankowski - Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Gminnych,
 • Pani Maria Hanasz -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Porządek obrad był następujący.

 1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 2. Omówienie propozycji wdrożenia programu “ Posiłek dla potrzebujących”.
 3. Przygotowanie materiałów na Sesję Rady Miejskiej w Pakości oraz realizacja wniosków z posiedzeń Komisji.
 4. Decyzja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu po oddziale zerowym w Wielowsi.
 5. Tryb wykonywanie kar zasądzonych w formie pracy na cele społeczne.
 6. Omówienie spraw bieżących.

Ad. 1
Dyrektor przedstawił wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2005 rok. Projekt uchwały jest jednym z punktów porządku obrad na Sesji Rady Miejskiej i został zaopiniowany przez radcę prawnego.
Zwrócono uwagę, że należy zastosować taką wykładnię do ustalenia cen i stawek opłat taryfowych, aby uwzględniała wszelkie koszty, jak i potrzeby określonych grup społecznych.

Ad. 2
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła rządowy program “Posiłki dla potrzebujących”, który zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2005 r.
Program obejmuje swoim zasięgiem osoby najuboższe, w tym wszystkie grupy społeczne dotychczas nim nieobjęte, niezależnie od wieku. Podstawą otrzymania pomocy jest złożenie wniosku, jak i spełnienie innych kryteriów określonych w powyższym programie.
Podjęto decyzję o konieczności zorganizowania punktu wydawania posiłków, jadłodajni. Jednym z miejsc spełniających przesłanki jest lokal na ulicy Inowrocławskiej będący w użytkowaniu Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej REH-DUL, Ryszarda Dulęby. Burmistrz wystąpił z propozycją wystosowania pisma o zamianę lokalu.
Odpowiedzialna za realizację zadania Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad. 3
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego przedstawiła proponowany porządek obrad na Sesję Rady Miejskiej:

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach majątkowych,

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok,

 • rozpatrzenie projektu Rady Miejskiej w sprawie wyrażenie zgody na nabycie, lub nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Pakość nieruchomości gruntowych stanowiących własność osoby Fizycznej, położonych w Pakości,

 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pakość

 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania dzieci.

Kierownik Referatu Organizacyjnego zaprezentowała analizę wniosków z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
Komisja Polityki Oświatowej poinformowała o zapoznaniu się z pismem pana radnego Andrzeja Hanasza skierowanym do Burmistrza Pakości w sprawie uzyskania słabych wyników z egzaminów kompetencyjnych w placówkach oświatowych w Pakości.
Komisja zobowiązała i jednocześnie upoważniła Burmistrza do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie powstania przyczyn nie zadawalających wyników.
Burmistrz powiadomił o możliwości przeprowadzenia audytów w szkole, które mają doprowadzić do sprawdzenia funkcjonowania placówki, jak również wyegzekwowania błędów, będących przyczyną słabych wyników w szkole.

Komisja Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z propozycją uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wysunęła propozycję sprzedaży odcinka drogi panu Fryszkowskiemu po uprzednim jej utwardzeniu
Komisja Polityki Plamowania,Rozwoju i Finansów w związku z powyższą uchwałą wnioskowała o możliwość doprowadzenia do spotkania rad sołeckich wsi Kościelec i Wielowieś z zainteresowaną osobą, celem wypracowania wspólnego stanowiska.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego do zainicjowania spotkania Rad Sołeckich w/w wsi.

Ad. 4
Podjęta została decyzja w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali po oddziale zerowym we Wielowsi.

Ad.5
Burmistrz zwrócił się do Dyrektora Przedsiębiorstwa z prośba o rozważenie możliwości zorganizowania miejsc pracy dla osób, na których spoczywa obowiązek odpracowania kar objętych wyrokiem sądowym na rzecz Gminy.

Ad. 6
Burmistrz przypomniał o konieczności ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku Ośrodka Kultury i Turystyki wraz z modernizacją stadionu miejskiego.
Powyższa dokumentacja jest jednym z najważniejszych kryteriów na podstawie którego składany jest wniosek o przystąpienie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa, który determinuje uzyskanie dofinansowania z Totalizatora Sportowego.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła:

 • pismo, które wpłynęło od Zarządu Powiatu oraz Dyrekcji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z prośbą o wsparcie finansowe dla szpitala, którego prawidłowe funkcjonowanie jest zagrożone.
  Należy udzielić odpowiedzi o zakresie poczynionych działań w rozpowszechnieniu apelu. Stosowną informacje należy przekazać do “Wiadomości Pakoskich”, jak również zwrócić się o pomoc do społeczeństwa.
  Odpowiedzialna za realizację zadania Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

 • pismo od przedstawicieli Komitetu Współpracy w Holandii, z prośba o przedstawienie idei i koncepcji nowej formy współpracy Gmin.
  Burmistrz zwrócił się z prośbą o przekazanie powyższej sprawy do Komisji Rady Miejskiej i Komitetu Współpracy celem wypowiedzenia się w powyższej sprawie i wydania odpowiedniej opinii.

Sekretarz Gminy przypomnial o ograniczeniu długości rozmów telefonicznych przez pracowników, i zawiadomil o przystąpieniu do wykonania remontów w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Inwestycyjno Komunalnego do podjęcia działań mających na celu likwidację powstałych dziur i niecek na ulicy Polnej i Leszczyńskiego w Pakości.

Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.
Protokołowała: P.Motławska

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:38:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3369