Posiedzenie z dnia 14 września 2004 r.

Protokół nr 46/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 14 września 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 14 września 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.30.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Anna Kruszka - Skarbnik Gminy,
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
 • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Porządek obrad był następujący:

 1. Omówienie materiałów i projektów uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Omówienie tematów podjętych na V Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie.
 3. Sprawy różne.

Ad.1
Przystąpiono do omawiania materiałów, które będą przedmiotem obrad Sesji Rady Miejskiej w Pakości a mianowicie:

 • złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości,

 • przyjęcie informacji nt. działalności Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości,

 • przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Pakości za okres 2003/2004,

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze,

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenie programu ochrony środowiska,

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkownika wieczystego Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub nabycie w drodze darowizny na własność osób fizycznych, oraz Parafii Katolickiej p.w. Św. Bonawentury,

 • rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zmiany Statutu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin.

Ad.2
Burmistrz powiadomił o uczestnictwie w dniu 10 września br. w V kongresie Gmin Wiejskich RP w Warszawie. Przedstawił program i zagadnienia będące przedmiotem dyskusji na forum Kongresu.

 1. problemy gmin wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską:

  - fundusze europejskie dla obszarów wiejskich w latach 2007-2013,

  - wpływ wspólnej polityki rolnej na polską wieś,

  - wdrażanie nowych standardów,

  - reprezentacja samorządów z obszarów wiejskich na forum europejskim,
 2. ocena wdrożenia ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po I półroczu 2004r.,
 3. prezentacja działań Związku Gmin Wiejskich RP,
 4. zasady funkcjonowania systemu oświaty.

Ad.3
Burmistrz poinformował i przypomniał:

 • o akcji sprzątania świata na terenie Gminy Pakość w dniu 17 września br.,

 • oddaniu do użytku i otwarciu remontowanej drogi w Gorzanach w dniu 12 września 2004 r.,

 • o przystąpieniu przez firmę “Drogi i Mosty” Henryka Boczka do modernizacji ulicy Inowrocławskiej na odcinku o długości 700 m.,
  Burmistrz zobowiązał Skarbnika Gminy do ustalenia i przeanalizowania wysokości środków wykorzystanych i pozostawionych na modernizację dróg,

 • przeanalizowaniu możliwości uruchomienia przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz innych ważnych dla gminy sprawach,

 • o przygotowaniu i przystąpieniu do przedstawienia koncepcji częściowej modernizacji
  stadionu znajdującego się za salą Ośrodka Kultury i Turystyki z wykorzystaniem środków z Totalizatora Sportowego lub związków zawodowych,

 • możliwość pozyskiwania przez gminy finansowego wsparcia w tworzeniu budownictwa socjalnego w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 lipca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia, kryteriów i trybu jego oceny oraz wzoru formularza rozliczenia,

 • spotkaniu zaplanowanym na dzisiejszy dzień z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. Celem wizyty jest pozyskanie dodatkowych etatów dla Posterunku Policji w Pakości, w związku ze złożoną wcześniej deklaracją Komendanta Wojewódzkiego.

 • o konieczności przystąpienia do remontów dwóch biur na parterze Urzędu Miejskiego.

Sekretarz Gminy powrócił do tematu poruszonego na wcześniejszych posiedzeniach, dotyczącego wdrażania norm ISO czyli standardów poświęconych zapewniania jakości funkcjonowania Urzędu.

Protokołowała: P.Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3527