Posiedzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Protokół nr 45/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 30 sierpnia 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 30 sierpnia 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.30.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
 • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
 • Anna Kruszka - Inspektor ds. finansowych i integracji europejskiej.

Porządek obrad był następujący:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
 2. Organizacja Dożynek Gminnych.
 3. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2004/2005.
 4. Przygotowania do XVI Sesji Rady Miejskie Pakości.
 5. Sprawy różne.  

Ad.1
Skarbnik Gminy dokonała analizy z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2004 r. zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.
Poinformowała o wielkości wpływów stanowiących dochód Gminy, m.in. wpływów z tytułu sprzedaży mienia, dotacji, wpływy z tytułu podatków, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, posiadania psów i innych stanowiących dochód jednostki .
Zwróciła szczególną uwagę na niewielką realizację podatku z tytułu posiadania psów, co związane jest z szerokim zakresem zwolnień przewidzianych w uchwale Rady Miejskiej w Pakości. Skarbnik Gminy zaproponowała, aby zastanowić się nad możliwością wprowadzenia ewidencji rejestracji psów.

Ad.2
Burmistrz przystąpił do omawiania spraw organizacyjnych związanych z obchodami Dożynek Gminnych zaplanowanych na 5 września 2004 r. Zobowiązał pracowników odpowiedzialnych za nadzorowanie uroczystości do przygotowania i podjęcia od strony organizacyjnej wszelkich czynności mających na celu zrealizowanie ceremonii dożynkowej tj. wykonania zaproszeń dla gości, ukształtowania i formułowania korowodu dożynkowego.
Burmistrz poinformował także o spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka Kultury i Turystyki w sprawie ustalenia programu festynu dożynkowego. Równocześnie ustalono, iż dniem obchodów Dożynek będzie I niedziela września każdego roku.
Odpowiedzialna za realizację zadania kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego.

Ad.3
Burmistrz powiadomił o zakończeniu remontów w placówkach oświatowych. Podjął decyzję o przystąpieniu do kontroli z przeprowadzonych remontów, przede wszystkim od strony technicznej. Wizytacja zaplanowana została na 31 sierpnia br. w której uczestniczyć będzie Burmistrz, Kierownik Referatu Komunalno Inwestycyjnego jak również Dyrektor Gimnazjum i wykonawca inwestycji. W następnych dniach kontrola obejmie pozostałe jednostki.

Ad.4
Termin XVI Sesji Rady Miejskiej w Pakości zaplanowany został na 23 września 2004 r.
Przewidywany porządek obrad obejmuje następujące tematy:

 • złożenie ślubowania przez radnego Kazimierza Dziobę,
 • przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy wraz z planem Gospodarki Odpadami na lata 2004- 2007 z perspektywą na lata 2008-2011,
 • sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.,
 • przedstawienie informacji z działalności Przedsiębiorstwa Usług Gminnych,
 • przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia,
 • zmiana uchwały budżetowej,
 • projekty uchwał,
 • zmiana składu Komitetu współpracy z Bladel.

Ad.5
Burmistrz zawiadomił o zakończeniu remontu drogi w Gorzanach, przypomniał o konieczności przygotowania dokumentacji technicznej w związku z przystąpieniem w przyszłym roku do remontu elewacji budynku Gimnazjum w Pakości,
- przedstawił system przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników w związku z wykonywaniem powierzonych im dodatkowych zadań, będących w dyspozycji kierowników i przyznawanych na podstawie ich uznania.

Protokołowała Paulina Motławska.
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3544