Posiedzenie z dnia 14 lipca 2004 r.

Protokół nr 44/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 14 lipca 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 14 lipca 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.30.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

  • Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
  • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
  • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
  • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

Porządek obrad był następujący:

  1. Omówienie interpelacji, zapytań i wniosków z Sesji Rady Miejskiej.
  2. Omówienie projektów inwestycyjnych.
  3. Omówienie spraw różnych.

Ad.1

Radny Andrzej Hanasz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do artykułu autorstwa Burmistrza Barcina zamieszczonego w lokalnej prasie pt. ”Pałuki” wyrażającego opinie, a w szczególności niestosowne uwagi na temat wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Pakości.
Burmistrz podjął decyzję o podjęciu stosownych czynności, mających na celu sprostowanie przedmiotowej kwestii.

Radny Tadeusz Grupa postulował o wprowadzenie pod obrady kolejnej Sesji Rady Miejskiej informacji na temat działalności Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w Pakości.
Burmistrz poinformował o uwzględnieniu wniosku i wprowadzeniu do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej.
Dyrektor PUG został zobowiązany do przygotowania dokumentacji w tym zakresie.

Andrzej Hanasz wniósł uwagi dotyczące wyników testów kompetencyjnych przeprowadzonych w placówkach oświatowych z prośbą o dokonanie analizy wyników egzaminów.
Podjęto decyzję zobowiązującą Dyrektorów Szkół do przygotowania i przedstawienia analizy wyników z lat ubiegłych wnioskodawcy jak również Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia.
Odpowiedzialna za realizację zadania Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

Jarosław Kotyński apelował o doprowadzenie placu boiska przy Gimnazjum wraz z kompleksem Ogródka Jordanowskiego do stanu umożliwiającego pełne wykorzystanie jego walorów, poprzez nawiezienie ziemi i wyrównanie terenu.
Burmistrz powiadomił, że środki na ten cel nie zostały zaplanowane w budżecie na 2004 r. jednakże inwestycja ta zostanie uwzględniona w przyszłym roku.
Sołtys Dziarnowa wnioskowała o wykonanie naprawy mostu i remont drogi przebiegającej z Dziarnowa w kierunku Piotrkowic.
Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do remontu mostów w Dziarnowie i Kościelcu. Zadanie do realizacji przekazane zostało Przedsiębiorstwu Usług Gminnych.

Ad.2
Kierownicy poszczególnych Referatów przystąpili do omawiania projektów na następujące przedsięwzięcia m.in.

  • projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego “Oczyszczone ścieki elementem czystego środowiska zlewni Noteci i kluczem rozwoju Gminy Pakość” z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • projektu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego “Modernizacja ulic Mikołaja, Cmentarna, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”.

Ad.3
Sekretarz przedstawił ofertę firmy zajmującej się wdrażaniem norm ISO czyli standardów poświęconych zapewniania jakości funkcjonowania Urzędu. Zadaniem ich jest stworzenie sposobu zarządzania, który pozwala wyeliminować niepotrzebne i nieopłacalne działania jednostki.
Burmistrz podjął decyzję o konieczności oszacowania kosztów i przeanalizowania umowy.
W przypadku pozytywnego zaopiniowania zostaną podjęte działania celem przystąpienia do wdrażania systemu z dniem 1 września.

Ad.3
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła pismo Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “MEDICUS” z prośbą o dofinansowanie druków materiałów potrzebnych do przeprowadzenia badań na terenie gminy Pakość w ramach programu profilaktyki wykrywania chorób układu krążenia oraz raka szyjki macicy. Liczba osób objętych akcją wynosi 600 osób.
Burmistrz podjął decyzję o udzieleniu pomocy w zakresie pokrycia kosztów wysłania korespondencji wezwań do pacjentów.
Odpowiedzialny za realizację zadnia Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich powróciła do tematu podjętego na Kolegium Burmistrza dotyczącego realizacji programu profilaktyki gruźlicy, raka płuc i innych schorzeń organizowanego przez Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W ramach tej akcji przeprowadzane będą badania płuc aparatem rentgenowskim.
Ustalono, że należy rozpropagować informację wśród pacjentów i przekazać do wiadomości sołtysom o możliwości przystąpienia do badań.

Sekretarz Gminy apelował o ograniczenie wydatków związanych z wydawaniem poleceń wyjazdów służbowych i wykonywaniem rozmów telefonicznych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Odpowiedzialni za realizację zadania Kierownicy Referatów.
Dyrektor PUG przedstawił sytuację finansową i majątkową Przedsiębiorstwa. Poinformował o nałożonych na przedsiębiorstwo karach pieniężnych tj. kary biegnącej jak i należnej naliczonych przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z tytułu odprowadzania ścieków do Noteci z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Burmistrz zobowiązał do ustalenia czy istnieje podstawa prawna, w oparciu o którą można odstąpić od płatności kary bieżącej w związku z przystąpieniem do realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków.

Burmistrz podjął decyzję nakładającą na placówki oświatowe obowiązek stosowania zapytania ofertowego w ramach procedury “małego zamówienia” na zakup artykułów spożywczych, celem wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedzialny za realizację kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Protokołowała Paulina Motławska.
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3682