Posiedzenie z dnia 16 czerwca 2004 r.

Protokół nr 42/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 16 czerwca 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 16 czerwca 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.15.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
 • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

Porządek obrad był następujący:

 1. Omówienie interpelacji i wniosków z Sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne

Ad. 1
Radny Jerzy Joachimiak zgłosił i zwrócił szczególną uwagę na problem:

 • wydobywającej się smoły z chodnika przy ul.Inowrocławskiej z prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu jej usunięcie.
  Burmistrz podjął decyzje o oddelegowaniu na miejsce zgłoszenia inspektora Urzędu Miejskiego d/s drogownictwa, aby sprawdzić stan chodnika i konieczność jego remontu. W przypadku przychylnego ustosunkowania się do przedmiotowej sprawy należy o zaistniałej sytuacji powiadomić Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Inowrocławiu-INODROG w celu naprawy nawierzchni chodnika w ramach gwarancji.
  Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Komunalno Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska-Marek Żelazny.

 • remontu elewacji budynku na rogu ul. Inowrocławskiej i Fabrycznej.
  Burmistrz poinformował o przystąpieniu do wykonywania remontu.
  Odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Ochrony Środwiska i Rolnictwa.

 • ponadto radny wystąpił z prośbą o wyjaśnienia kwestii prawnych dotyczących zameldowania osób w lokalach komunalnych.
  Ustalono, iż należy przygotować krótką informację w Wiadomościach Pakoskich w oparciu o jakie zasady przydzielane są mieszkania komunalne z podkreśleniem, że zameldowania nie można łączyć z prawem przejęcia mieszkania.
  Odpowiedzialny za realizacje zadania Kierownik Referatu Komunalno Inwestycyjnego, ochrony Środowidska i Rolnictwa.

 • Pani Anna Grupa apelowała o zorganizowanie przejazdu po wsiach celem zorientowania się o sytuacji materialnej i zorganizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych.
  Propozycję tą należy skonkretyzować na posiedzeniu Komisji, jak również podjąć decyzję o przeprowadzeniu takiej wizji.

 • Pan Aleksander Mróz poruszył problem hydrantu w drodze, który stanowi niebezpieczeństwo i przeszkodę w użytkowaniu drogi.
  Zadanie zlikwidowania hydrantu należy przekazać do realizacji Przedsiębiorstwu Usług Gminnych. Dyrektor Przedsiębiorstwa poinformował, iż udzieli pisemnej odpowiedzi o zdemontowaniu w/w urządzenia.

 • wyrównanie drogi na odcinku od Radłowa do Piechcina
  Z uwagi na brak środków w budżecie zadanie to nie będzie w najbliższym czasie wykonane. Należy poinformować o poniesionych kosztach wyrównania terenu w pozostałych częściach Radłowa jak również czynnościach, które były podejmowane, oraz jakie odcinki dróg były wyrównywane.

Ad.2
Burmistrz wystąpił z propozycją zapraszania na posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej przedstawiciela Przedsiębiorstwa Usług Gminnych oraz formułowania i przedstawiania przez PUG wszelkich opinii i informacji w sprawach mieszkaniowych. Przyjęcie takiej formuły przed ostatecznym rozstrzygnięciem daje możliwość podejmowania decyzji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 • Termin Sesji Rady Miejskiej przewidziany jest na 30 czerwca, lub z 8 lipca 2004.

 • Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Gminnych przedstawił obecną sytuację finansową i przyczyny powstania zadłużenia firmy. Główny problem koncentruje się na nie opłacaniu przez mieszkańców czynszów, opłat za wodę, gaz i innych należności pieniężnych.
  Należy się zastanowić czy nie byłoby właściwe wprowadzenie systemu zamiany mieszkań oraz czy nie należałoby zacząć egzekwować zobowiązań w sposób bardziej rygorystyczny zwłaszcza od najemców od których istnieje możliwość zapłaty.

 • Burmistrz wydał polecenie o przeprowadzeniu kontroli pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej m.in. rejestracji i znakowania spraw.
  Odpowiedzialni za realizację zadania Kierownicy Referatów.

Protokołowała: P. Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3636