Posiedzenie z dnia 17 maja 2004 r.

Protokół nr 40/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 17 maja 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 17 maja 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.30.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
 • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

Porządek obrad był następujący:

 1. Sprawdzenie realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Omówienie materiałów sesyjnych i projektów uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej.
 3. Omówienie spraw różnych.

Ad.1
Wszystkie interpelacje i wnioski zgłoszone na Sesji Rady Miejskiej zostały przekazane do realizacji odpowiedzialnym merytorycznie pracownikom.

Ad.2
Termin IV Sesji Rady Miejskiej proponowany jest na dzień 3 czerwca 2004 r., a kolejna przewidziana jest na dzień 30 czerwca 2004 r.

Przystąpiono do omawiania materiałów i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Sesji a mianowicie:

 • udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
  Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały jest w trakcie opracowywania. Podjęto decyzję o przekazaniu projektu uchwały na Komisje Finansową i Komisję Polityki Społecznej celem zaopiniowania.

 • wyrażenie zgody na dokonanie zmiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Pakość a osobą fizyczną.
  Powyższą informację należy przedłożyć do zaopiniowania przez Komisję Finansową i Komisję Polityki społecznej,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wraz z udziałem w gruncie przypadającym dla zbywających lokali, położonych w Łącku stanowiących własność Gminy Pakość,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość na rzecz jej użytkowników wieczystych: Jan Gilas,

 • wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz jej użytkowników wieczystych: Dariusz Draganek,

 • wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Łącku,

 • realizacja kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Pakość,

 • zmiana uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

 • zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa stacji uzdatniania wody,

 • zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego “ Modernizacja ulic Mikołaja, Cmentarna, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie 251 i 255”,

 • zmiana uchwały budżetowej na 2004 r.,
  Projekt uchwały należy przedłożyć celem zaopiniowania przez Komisję Polityki Społecznej i Komisji Finansowej,

 • Ustanowienie tytułu “ Honorowy Obywatel Pakości”- jako wyraz szczególnego uznania za zasługi dla miasta
  Burmistrz zaproponował, aby przekazać powyższą informację na wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Pakości do zapoznania i zaopiniowania.
  - przyjęcie informacji na temat przygotowania gminnych palcówek oświatowych,
  - przyjęcie działalności Ośrodka Kultury i Turystki w Pakości.

Ad.3
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty przedstawila wniosek niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej “ MEDICUS ” w Pakości z prośbą o przeprowadzenie remontu dachu.
Pan Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji zadania. Ustalono, iż należy zagwarantować odpowiednie warunki finansowe na ten cel, natomiast
wykonanie zadania należy zlecić Przedsiębiorstwu Usług Gminnych w Pakości.

Burmistrz przedstawił pismo Pomorskiej Agencji Poszanowania Energii, która oferuje szerokie usługi w zakresie tłumaczenia tekstów dyrektyw, prowadzenia, opracowywania i realizacji projektów związanych ze środkami Unii Europejskiej, realizowanych na zlecenie podmiotu zainteresowanego.
Ustalono, iż należy skontaktować się z Agencją celem uzyskania szczegółowych informacji. W przypadku korzystnych warunków, podjęta zostanie decyzja o przystąpieniu do współpracy i zawarciu umowy na okres półroczny.
Odpowiedzialna za realizację zadania Kierownik Referatu Organizacyjno –Prawnego.

Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego przedstawiła wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji wyborczych.

Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił:

 • pismo p. Kosiady w sprawie wykupu działki w miejscowości Kościelec.
  Ustalono, iż wniosek należy przekazać do zaopiniowania Radzie Sołeckiej.

 • wniosek p. Fryszkowskiego o zamianę drogi gminnej.
  Ustalono, iż powyższą informację należy przekazać na Komisję Rolną i Komisję Polityki Społecznej do zapoznania i wystawienia opinii.
  Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: P.Motławska

metryczka


Wytworzył: Malinowski Jacek (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3574