Posiedzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Protokół nr 39/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 22 kwietnia 2004 r

Posiedzenie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2004 r. w godzinach od 8.00 – 10.15.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

 • Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
 • Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
 • Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
 • Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

Porządek obrad był następujący:

 1. Analiza wniosków z Komisji Rady Miejskiej.
 2. Organizacja i finansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Sprawy różne

Ad.1

Komisja Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia wnioskowała w następujących sprawach:

 • podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie zobowiązania właścicieli punktów skupu złomu do prowadzenia ewidencji skupowanego złomu i osób, które go dostarczają.
  Burmistrz zaproponował, aby sprawdzić projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który jest obecnie opracowywany, oraz termin ewentualnego zakończenia nad nim prac, bowiem ustawa reguluje te obowiązki, dlatego też zbędnym jest powielanie tych regulacji a tym samym podejmowanie uchwały. Należy poinformować o zaistniałej sytuacji Radnych na dzisiejszej Sesji tj.dnia 22.04.2004 r.
  W powyższej sprawie głos zabrała Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ochrony Zdrowia i Oświaty proponując aby wystąpić z pismem do właścicieli punktów skupu złomu celem przypomnienia o ciążących na nich obowiązkach jakim jest prowadzenie ewidencji, a także należy poinformować komisję o możliwości przeprowadzenia przez nich kontroli.

 • zatrudnienie osoby do obsługi monitoringu w Posterunku Policji, natomiast Komisja Polityki Społecznej zasugerowała przeniesienie monitoringu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości.
  Burmistrz ustalił, że przeniesie do OSP nie poprawi sytuacji, bowiem Straż nie jest uprawniona do podejmowania żadnych czynności prewencyjnych, tzn. w przypadku popełnienia przestępstwa nie będą mogli podjąć czynności, jakie może podejmować Policja.
  Ostatecznie podjęto decyzję, że rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zapadnie po zakończeniu remontu, który obecnie ma miejsce w jednostce Straży Pożarnej.

Komisja Polityki Społecznej wnioskowała w sprawach:

 • przeznaczenia mniejszych pomieszczeń na mieszkanie a większe na sprzedaż.
  (po dokonanej wizji lokalnej pomieszczeń po zlewni mleka przy ul. Św. Jana)

  Burmistrz podjął decyzję, aby sprawa ta została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Komisję, celem przeanalizowania czy sprzedaż wszystkich pomieszczeń nie wydaje się bardziej korzystnym rozwiązaniem.

 • pomalowania budynku przy ul. Inowrocławskiej.
  Burmistrz poinformował, że jest to w planie remontu elewacji w ramach prac interwencyjnych.

 • uporządkowanie chodnika przy ul. Inowrocławskiej i usunięcia hałdy kamienia wapiennego.
  W powyższej sprawie należy sprawdzić na czyim gruncie rozrzucony jest kamień.
  Odpowiedzialny za realizację zadania jest Kierownik Referatu Komunalno –Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Komisja Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnioskowała w sprawach:

 • ponownego zalesienia byłego terenu wysypiska śmieci w Radłowie.
  Burmistrz poinformował o zakończeniu wyżej wymienionego zadania.

Komisja ds. Rozwoju Lokalnego wnioskowała w sprawach:

 • powołania komórki, celem ograniczenia nielegalnego wywozu śmieci która upoważniona byłaby do sprawdzania stanu faktycznego w tym zakresie.
  Burmistrz wyraził akceptację dla tego typu akcji, jednakże należy powołać komisje, które będą przeprowadzać tę kontrolę, za uprzednim poinformowaniem o przystąpieniu do powyższych czynności w Gazetce “Wiadomości Pakoskie”.


  Burmistrz może upoważnić odpowiednie osoby do przeprowadzenia kontroli, jak również osoby z Komisji ds. Ochrony Środowiska mogą z własnej inicjatywy podjąć się tego działania.
  Pierwsza dwudniowa kontrola ma objąć swoim zasięgiem ulice Radłowską i Powstańców Wielkopolskich w Pakości.

 • odsprzedaży składowania śmieci innym podmiotom pochodzącym z poza terenu Gminy.
  Burmistrz poinformował, że przeszkodą w realizacji tego zadania jest problem administrowania wysypiskiem śmieci.

 • zwiększenia nacisku na promocję gminy Pakość, a zwłaszcza na jej zabytkowe obiekty sakralne, dlatego też nieodzownym elementem jest odpowiednie oznakowanie terenu np. poprzez założenie tablic informacyjnych i reklam.
  Odpowiedzialnym za realizację jest zadania Kierownik Referatu Inwestycyjno- Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 • możliwości budowy kanalizacji bądź postawienia szaletu na terenie Kalwarii.
  Należy zasięgnąć opinii władz kościelnych.
  Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia i Oświaty.


  Pani Elżbieta Szymborska przedstawiła pismo, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z propozycją przeprowadzenia badań rentgenowskich na terenie gminy Pakość. Pan Burmistrz zaproponował aby informacja została rozpowszechniona i mogła dotrzeć do jak najliczniejszej liczby osób. Ponadto należy zastanowić się czy nie można byłoby dofinansować tej akcji.
  Szczegółowe warunki zostaną określone.

Ad.2
Burmistrz przedstawił informacje przygotowane przez dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Pakość, w sprawie organizacji letniego wypoczynku młodzieży.

 1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pakości poinformowała o zorganizowaniu:

  obozu dla 35 uczestników. Odpłatność 400 zł od jednej osoby. Wypoczynek zostanie dofinansowane w wielkości 3, 5 tys. zł.

  półkolonii letnich dla 40 osób w wielkości 3,2 tys. zł.

  nie obozowej akcji w Łącku,
  Łącznie zostanie przekazane około 11 tys. zł.

 2. Gimnazjum planuje zorganizować 2 wyjazdy wędrowne.
  Pierwszy wyjazd do Krakowa a drugi w Bieszczady.
  Koszt około 8 tyś zł.

 3. Szkoła Podstawowa w Kościelcu zamierza zorganizować półkolonie dla 40 dzieci

  Burmistrz podjął decyzję, że ostatni raz finansowanie odbywa się na dotychczasowych zasadach.
  W przyszłym roku zostanie przeprowadzany konkurs i dofinansowanie wypoczynku letniego realizowane będzie uzyskiwane tylko w przeliczeniu na jednego uczestnika.

Ad.3
Sekretarz Gminy poinformował o pociągnięciu do odpowiedzialności porządkowej i ewentualnie materialnej pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeprowadzenia procedury wynikającej z przepisów ustawy -Prawo zamówień publicznych.

Kierownik Referatu Komunalno - Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił pismo, które wpłynęło z Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu do Urzędu Miejskiego z propozycją udzielenia bonifikat od cen nieruchomości gruntowych zbywanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności na rzecz jej członków.
Podjęto decyzję o przekazaniu do rozpatrzenia na Komisję.

Kolejne pismo przedstawione przez Kierownika wpłynęło z Polskich Kolei Państwowych Stanowi ono odpowiedź na zapytanie w sprawie utworzenia przystanku w Dziarnowie, na który PKP wyraził zgodę, ale Gmina sama miałaby go pobudować. PKP uważa, że powyższa propozycja staje się bezprzedmiotowa w związku z likwidacją szynobusu.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ochrony Zdrowia i Oświaty poinformowała o trwających przygotowaniach do Festiwalu Piosenki Religijnej i Ekologicznej, który odbędzie się w dniach 9 i 10 lipca. Następne spotkania zaplanowane jest 14 maja na którym to mają zostać podjęte ostateczne decyzje dotyczące zabezpieczenie wszelkich środków od strony finansowej, sporządzenie listy fundatorów, sponsorów. Ponadto należy wystąpić do Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewody Kujawsko –Pomorskiego, celem pozyskania środków na ten cel, jak również koniecznym jest powołanie Społecznego Komitetu Festiwalowego i utworzenie konta bankowego.
Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

 
Protokołowała: P.Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (15 grudnia 2004, 14:09:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3740