Posiedzenie z 15 marca 2004 r.

Pakość, dnia 15-03-2004

Protokół nr 37/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 15 marca 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 15 marca 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.30.
Oprócz Burmistrza Pana Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

- Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
- Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
- Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.
- Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
- Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Maria Hanasz - Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej.

Porządek obrad był następujący:

  1. Wdrażanie systemu zasiłków rodzinnych.
  2. Przystąpienie do utworzenia warsztatów terapii zajęciowej.
  3. Propozycja terminu i tematyki Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
  4. Sprawy różne.

Ad. 1
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła i omówiła wdrażanie nowego systemu przyznawania świadczeń rodzinnych. Poinformowała, że jest wiele niewyjaśnionych kwestii, m.in. sprawa sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, brak aktów wykonawczych, które regulowałyby wzory wniosków czy informacji o przygotowaniu merytorycznym pracowników i wyposażenia stanowisk.
Pani Kierownik oszacowała, że po nowe świadczenia zgłosi się ponad 1000 świadczeniobiorców.
Podjęto decyzję, że wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych zostanie zlecona Bankowi Spółdzielczemu w Pakości.

Ad. 2
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała o powstawaniu warsztatów terapii zajęciowej. Warunkiem ich utworzenia jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości chętnych. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma wystarczającego zainteresowania. Początkowo rodzice podpisywali zgodę, jednakże do tego czasu nie wpłynęły zaświadczenia. Do końca tygodnia wszyscy zainteresowani takie oświadczenie powinni złożyć.
Należy skontaktować się z gminami ościennymi czy na ich terenie są osoby, które byłyby chętne poddać się terapii na terenie Gminy Pakość.

Ad. 3
Burmistrz poinformował, że termin kolejnej Sesji Rady Miejskiej w Pakości przewidywany jest na 1 kwietnia. Przedmiotem obrad będą następujące tematy:

  • Informacja w sprawie służby zdrowia.
  • Kwestia uruchomienia zakładu robót komunalnych.
  • Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ad. 4
Burmistrz poinformował o zmianie terminów spotkań środowiskowych.
Pierwsze zaplanowano na 23 marca a drugie odbędzie się dnia 24 marca.

Burmistrz powiadomił o zwołaniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., które odbędzie się 18 marca 2004 roku. W związku z powyższym Burmistrz wystąpił z prośbą o zgłaszanie wszelkich niejasności i wniosków, które zostaną przedstawione na posiedzeniu wspólników.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty przedstawiła pismo, które wpłynęło od Prezydenta Miasta Inowrocławia z prośbą o partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli w związku z faktem korzystania przez 6 dzieci(w tym jedno dziecko chore na autyzm) z Gminy Pakość z usług inowrocławskich placówek.
Burmistrz zaproponował aby udzielić odpowiedzi, że nie ma możliwości partycypacji w kosztach, ponieważ dzieci te uczęszczają do tych placówek nie z naszej woli lecz z wyboru rodziców. Dodał również, że Przedszkole Miejskie w Pakości dysponuje dostateczną ilością wolnych miejsc. W przypadku dziecka chorego na autyzm sprawa zostanie przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Odpowiedzialna za realizację zadania Pani kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego poinformowała o rozpoczęciu z dniem 15.03.2004 prac przez osoby bezrobotne.
W ramach robót publicznych przydzielono 17 etatów z czego 7 etatów refundowanych jest z Powiatowego Urzędu Pracy w 100%, a pracę interwencyjne przyznano 15 osobom, których środki zrefundowane zostaną w 50%.
W ramach umów absolwenckich podpisano 1 umowę absolwencką na 3 etaty na 4 miesiące i 2 umowy o staż absolwencki dla 9 absolwentów na 3 miesiące. Osoby te skierowano do pracy w Ośrodku Kultury i Turystyki, oraz 5 osób do Urzędu Miejskiego w Pakości i jedną osobę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Protokołowała. P. Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (8 października 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2004, 09:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3907