Posiedzenie z 8 marca 2004 r.

Pakość, 2004–03-08

Protokół nr 36/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 8 marca 2004 r

Posiedzenie odbyło się w dniu 8 marca 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.30.
Oprócz Burmistrza P. Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli(zgodnie z listą obecności):

- Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
- Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
- Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
- Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,

Porządek obrad był następujący:

 1. Analiza wniosków z Komisji Rady Miejskiej.
 2. Omówienie interpelacji i wniosków zgłoszonych na XI Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 3. Omówienie spraw różnych.

Ad. 1
Na posiedzeniu omówione zostały wnioski następujących Komisji:

 1. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała projekt budżetu i wnioskowała w sprawach:

  - sprawdzenia ilości uczniów w szkołach w roku bieżącym, porównując z ubiegłym, celem zmniejszenia wydatków.
  Burmistrz ustalił, żeby przygotować informację, analizę i przedstawić ją na następnym posiedzeniu Komisji.
  Odpowiedzialna za realizację zadania jest pani Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,

  - dokonania analizy godzin zastępczych w szkołach.

  - Zmiany w Karcie Nauczyciela pozwalają na interpretacje przepisów w ten sposób, że nauczycielom za dodatkowe zajęcia nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Burmistrz podjął decyzję, aby dokonać analizy i podjąć stosowne czynności celem wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.

  Odpowiedzialna za realizację zadania jest pani Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Oświaty i Promocji Gminy.

  - przyspieszenia prac związanych z kanalizacją i naprawą nawierzchni ulicy Jankowskiej.
  Burmistrz ustalił, aby wpisać tą inwestycję w program rozwoju oraz do budżetu.

  - w sprawie wniosku złożonego przez pana Zenona Sasa o wykup lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mienie komunalne gminy Pakość.
  Burmistrz ustalił, żeby wystąpić do mieszkańców przedmiotowego budynku w celu wypowiedzenia się czy są zainteresowani wykupem mieszkań.
 2. Komisja Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnioskowała w sprawach:

  - dowożenia uczniów do szkół, dopasowując plan lekcji dzieci do godzin odjazdów autobusu.
  Burmistrz poinformował, że ilość kursów nie wpływa na zwiększenie kosztów, ponieważ płacimy na 1 dziecko, niezależnie czy kursów w danym dniu jest więcej czy też mniej.
  Odpowiedzialna za realizację zadania Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

  - sprawdzenie zasad funkcjonowania Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Toruniu, działającego przy Gimnazjum w Pakości, a w szczególności ustalenie na jakiej zasadzie pracują i dlaczego powstają problemy w wystawianiu faktur w związku z odpłatnością za szkołę.
  Burmistrz zaproponował, aby zwrócić się do Dyrektor Gimnazjum aby udzieliła pisemnej odpowiedzi.
  Odpowiedzialna za realizację zadania pani Elżbieta Szymborska.
 3. Komisja Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia wspólnie z Komisją Rewizyjną wnioskowały w sprawach:

  - rozważenia możliwości perspektywicznego planu działalności oświaty na terenie gminy Pakość i planu remontów placówek oświatowych.
  Burmistrz poinformował, że zostało sporządzone pismo do szkół w sprawie przygotowania planu i projektów organizacyjnych. Program ma być przedstawiony na Komisji.
  Odpowiedzialna za realizację Pani Elżbieta Szymborska Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty.

  - sprawdzenie ile zostało wykonanych prac w ramach sponsoringu i na jaką kwotę oraz ile wydatkowano środków z Urzędu na dokończenie boiska w Radłowie.
  Pan Burmistrz ustalił, aby dokonać rozliczenia za wykonanie prac.

Ad. 2
Pan Alfred Groń – sołtys Jankowa skierował zapytanie czy przewidziany jest remont dróg, a przede wszystkim zwrócił się z o wyznaczenie geodezyjne dróg.
Podjęto decyzję o przystąpieniu do opracowywania programu naprawy i modernizacji dróg.

Pan Groń zapytał również czy dziury powstałe przy wjeździe do Pakości od strony Jankowana zostaną zlikwidowane.
Burmistrz zasugerował aby przygotować pismo przewodnie do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o ustosunkowanie się do złożonego przez mieszkańców wniosku.

Pan Bernard Błaszak sołtys Kościelca zwrócił się o postawienie pojemników na szkło i makulaturę.
Burmistrz zaproponował zakup kilku pojemników.
Odpowiedzialny za realizację tego zadania Pan Marek Żelazny Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Pan Jerzy Joachimiak monitował w sprawie dokończenia chodnika przy ulicy Inowrocławskiej.
Burmistrz ustalił, aby oszacować koszty i skierować do pracy osoby z robót publicznych.

Pani Barbara Białecka zgłosiła zapytanie czy istnieje możliwość naprawy przystanku w Dziarnowie.
Burmistrz ustalił aby odnowić przystanek w Dziarnowie oraz na ulicy Jankowskiej. Do pracy w tym zakresie należy skierować osoby przyjęte w ramach robót publicznych.
Odpowiedzialny za realizację zadania Pan Kierownik Marek Żelazny.

Pani Sołtys zwróciła się również z prośbą o postawienie znaku ograniczającego prędkość na terenie wsi Dziarnowo, a także na odcinku Kościelec – Dziarnowo, ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
Burmistrz udzielił informacji, że należy postawić znak ograniczający prędkość we wsi, natomiast trasa Kościelec- Dziarnowo jest drogą powiatową i w związku z tym należy skierować pismo do Zarząd Dróg Powiatowych z zapytaniem czy istnieje możliwość ustawienia znaku na tym odcinku.

Radna Anna Grupa wystąpiła z zapytaniem czy planuje się naprawę studzienek na ulicy Szerokiej, Jankowskiej i Lipowej w Pakości.
Burmistrz przekazał wykonanie zadania Przedsiębiorstwu Usług Gminnych.
Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Pan Marek Żelazny.

Sołtys Ludwińca Jan Małek zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość wyrównania drogi w Ludwińcu.
Pan Burmistrz udzielił wytycznych, aby przystąpić do wykonania tego zadania w pierwszej kolejności.

Burmistrz poinformował o terminach spotkań środowiskowych w odpowiedzi na zapytanie pana radnego Józefa Siembaba.
Pierwsze spotkanie Burmistrz zaplanował w Ośrodku Kultury i Turystyki na dzień 18 marca 2004, drugie na Osiedlu Mogileńskim w dniu 24 marca 2004 r.
Zaproponował, aby przygotować i rozwiesić ogłoszenia w formie zaproszenia określając temat spotkań.

Ad. 3
Burmistrz zwrócił się z prośbą do Kierowników poszczególnych referatów aby wypowiedzieli się w sprawie wydawania Wiadomości Pakoskich w szczególności formy w jakiej jest wydawana, bowiem obecna szata gazetki i forma nie spełnia oczekiwań.
Burmistrz zaproponował, aby gazetka była nadal wydawana, jednakże w innej formie aniżeli dotychczas. Gazetka winna relacjonować fakty i powinna być prowadzona przez nowy, 3 osobowy zespół redakcyjny, w skład którego wchodziłaby zarówno osoba z Ośrodka Kultury i Turystyki jak i reprezentant Urzędu Miejskiego, a podstawą funkcjonowania zespołu powinna być szeroko rozumiana współpraca.
Przekazano polecenie Dyrektorowi Ośrodka Kultury i Turystyki ustalenia na jakiej zasadzie funkcjonuje obecna gazetka oraz czy istnieje w tym zakresie jakaś umowa.

Protokołowała. P. Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (8 października 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2004, 08:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3710