Posiedzenie z 12 lutego 2004 r.

Pakość, dnia 2004-02-12

Protokół nr 34/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 12 lutego 2004 r

Posiedzenie odbyło się w dniu 12 lutego 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.00.
Oprócz Burmistrza Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli (zgodnie z listą obecności):

- Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
- Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
- Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
- Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Pan Mieczysław Ruchniak - inspektor ds. oświaty

Porządek obrad był następujący:

 1. Omówienie interpelacji i wniosków podjętych na X sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Sprawy różne.

Ad. 1
Na posiedzeniu przystąpiono do omawiania realizacji zgłoszonych interpelacji i wniosków na ostatniej Sesji Rady Miejskiej.

Interpelacja zgłoszona przez Radnego Aleksandra Mroza dotyczyła wyznaczenia geodezyjnego dróg w Jankowie w celu naprawy. W związku z tym ustalono, że należy sprawdzić czy są to drogi gminne oraz oszacować koszty geodezyjne. Odpowiedzialnym za realizację jest Pan Marek Żelazny – Kierownik Referatu KIomunalnego.

Kolejna interpelacja zgłoszona Przez Radnego Aleksandra Mroza dotyczyła usunięcia budki telefonicznej w miejscowości Radłowo. Ustalono, iż należy sprawdzić czy budka została zdjęta przez Telekomunikację czy też skradziona. Odpowiedzialnym za realizację jest Kierownik Referatu Komunalnego.

Radny Czesław Pietrzak poruszył temat wycinki drzew i krzewów, o którą monitował na poprzedniej sesji a która wg niego nie została do końca zrealizowana.Burmistrz ustalił iż z chwilą uruchomienia robót publicznych zadanie to będzie kontynuowana. Odpowiedzialny Pan Marek Żelazny- Kierownik Referatu Komunalnego.

Kolejna sprawa zgłoszona przez Radnego dotyczyła ponownego wyregulowania wyłączników oświetleniowych. Burmistrz zaproponował aby udzielić pisemnej odpowiedzi radnemu, że w/w sprawie dokonano przesterowania wyłączników według naszych wskazań.

Radny Jacek Mróz zgłosił zapytanie czy zostanie rozpatrzony wniosek w sprawie dotacji stałych dla obszarów o obniżonej wypłacalności rolnej .
Burmistrz zaproponował aby odpowiedzieć na wniosek pisemnie wraz ze wskazaniem na koszty finansowe realizacji zadania.
 
Radny Czesław Pietrzak zgłosił wniosek w sprawie oświetlenia wsi Rycerzewko.
Burmistrz poinformował, że realizacja tego zadania uzależnione jest od akceptacji w budżecie, oraz akceptacji Rady Miejskiej.

W sprawie wniosku zgłoszonego przez Radnego Jerzego Joachimiaka dotyczącego zainstalowania windy w zakładzie fizykoterapii w Pakości przy ul. Inowrocławskiej Pan Burmistrz ustalił, że wniosek zostanie rozpatrzony przy jednoczesnym zaangażowaniu organizacyjno- finansowym osoby zainteresowanej.

Sołtys Barbara Białecka zgłosiła wniosek o naprawę cząstkową dziury znajdującej się na moście w Dziarnowie. Burmistrz poinformował, że został postawiony znak ograniczający tonaż samochodów przejeżdżających przez most, a uszkodzenie powstałe na moście zostanie usunięte.

Kolejny wniosek złożony przez panią sołtys dotyczył problemu związanego z brakiem połączenia komunikacyjnego na trasie Dziarnowo -Pakość.
Pan Burmistrz ustalił, aby wystąpić z pismem do PKP o rozważenie możliwości uruchomienia przystanku w miejscowości Dziarnowa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakości zgłosił wniosek o naprawę wiaty w Łącku. Burmistrz powiadomił, iż działania w tym zakresie podjął sołtys Łącka.

W pozostałych sprawach zgłoszonych przez radnych i zaproszonych gości Burmistrz udzielił odpowiedzi na Sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2
W sprawach różnych głos zabrali:

 • Pan Marek Żelazny, który przedstawił pismo z Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie utworzenia na terenie osiedla w Pakości placu dla psów. Ustalono, iż teren wskazany przez KSM stanowi własność prywatną i w tym też zakresie należy przygotować pismo do KSM.

  Ponadto Pan Żelazny poinformował o likwidacji zlewni mleka w Pakości i możliwości wykorzystania pomieszczeń o powierzchni 140 m² na mieszkania, po ich uprzednim remoncie.
 • Pani Bożena Wysocka przypomniała, że w ramach 1 procentowego podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 w zakresie remontu łazienek, należy sporządzić specyfikację i ustalić terminy.
 • Pan Mieczysław Ruchniak przedstawił problem związany z dalszym funkcjonowaniem klas “O” przedszkoli w Wielowsi i Radłowie. Z chwilą likwidacji SP w tych miejscowościach, wydłużono czas działania klas “O” pod warunkiem, że liczba uczniów uczęszczających będzie wynosić co najmniej 10 dzieci. Obecnie we Wielowsi uczęszcza do klasy “O” 6 dzieci, a w Radłowie 11. Następująca tendencja do spadku demograficznego powoduje, że w kolejnych latach liczba dzieci będzie jeszcze mniejsza, ponadto ogromne koszty utrzymania tej placówki, dają podstawę do rozważenia możliwości o likwidacji przedszkola.
  W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzono rozmowy z sołtysem i przedstawicielem rady sołeckiej w sprawie likwidacji i przeniesienia uczniów do Pakości. Uczniom zapewnione zostanie miejsce w przedszkolu, dojazd i powrót do domu.
  Ustalono, iż należy zaprosić Panią Dyrektor przedszkola, sołtysa, a przede wszystkim rodziców, których w/w sprawa dotyczy, celem poinformowania i omówienia podjętych kroków.
  Odpowiedzialna Pani Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 • Burmistrz zaproponował, aby zorganizować spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Kultury i Turystyki Barbarą Szatkowską oraz Ojcem O. Ratajczakiem Proboszczem Klasztoru Ojców Franciszkanów w Pakości, w dniu 18 lutego w sprawie organizacji Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Pakości.

Protokołowała. P. Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (8 października 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2004, 08:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4102