Posiedzenie z 2 lutego 2004 r.

Pakość, dnia 2004-02-02

Protokół nr 33/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 2 lutego 2004 r

Posiedzenie odbyło się w dniu 2 lutego 2004 r. w godzinach od 8.00 – 9.00.
Oprócz Burmistrza P. Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli(zgodnie z listą obecności):

- Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
- Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
- Pani Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
- Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
- Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Pani Maria Hanasz - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia był następujący:

 1. Przygotowanie materiałów na X Sesję Rady Miejskiej w Pakości.
 2. Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Sprawy różne.  

Ad.1.
Pani Lucyna Tyburcza-Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego przedstawiła informacje i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na Sesji Rady Miejskiej w Pakości:

 • informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pakości w 2003 r.
 • informacja Burmistrza o zmianach w dochodach jednostek samorządowych w roku 2004,oraz wykonywanie zadań zleconych,
 • sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2002/2003,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie utworzenia Kujawsko- Pałuckiego Związku Miast i Gmin,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przyjęcia Statutu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Pakości w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pakości Wiesława Kończala.

Burmistrz zaproponował aby rozszerzyć projekt porządku obrad o punkt dotyczący zmian organizacyjnych jednostki Policji w Pakości. W związku z tym należy zaprosić Komendanta Powiatowego Policji w celu omówienia tego tematu.

Ad.2
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości poinformowała, że remont OPS dobiega końca, aktualnie przewożone są dokumenty, a w następnej kolejności meble, sprzęt i z dniem 04.02.2004 Ośrodek będzie funkcjonował w nowej siedzibie na ulicy Inowrocławskiej 14.
Pan Burmistrz ustalił, iż w związku ze zmianą organizacyjną OPS należy sporządzić nowy Regulamin OPS i przekazać informację o zaistniałych zmianach do Wiadomości Pakoskich.
Pani Maria Hanasz rozważa możliwość zatrudnienia stróża.
Ponadto Pani Kierownik OPS zwróciła się z prośbą o wypożyczenie z Urzędu Miejskiego komputera z oprogramowaniem na dodatki mieszkaniowe do czasu zakupu własnego sprzętu.
Jednocześnie zasygnalizowała, że należy dokończyć okratowanie okien i zająć się naprawą centralnego ogrzewania ponieważ odnotowano zbyt duży ubytek wody.

Ad.3
- Pani Elżbieta Szymborska przedstawiła pismo, które wpłynęło z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dotyczące uruchomienia punktów dostępu do sieci internetowej “Ikonka”, oraz pismo z Kuratorium Oświaty “Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej” celem rozpatrzenia możliwości przystąpienia do realizacji tych programów i poinformowała o podjętych działaniach w tym zakresie. Pan Burmistrz wyraził akceptację dla w/w programów i wskazał, że właściwym miejscem funkcjonowania takiej pracowni w ramach pierwszego programu będzie Biblioteka w OKiT w Pakości.

- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Elżbieta Szymborska zwróciła również uwagę na fakt, iż w związku z przystąpieniem do członkostwa w Unii powinniśmy zaprosić Pan Burmistrza Gminy Bladel lub członków Komitetu Współpracy biorąc pod uwagę długoletnią współpracą gmin.

- Pani Maria Hanasz- Kierownik OPS powiadomiła, że dniem 1 maja nałożone zostaną na samorządy nowe obowiązki w zakresie realizowania i wypłacania świadczeń rodzinnych, z których będzie korzystać około 2000 tyś osób.
Pan Burmistrz przekazał realizację tych świadczeń OPS.

- Skarbnik Gminy omówiła pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjętych kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004, oraz wskazała na możliwość skorzystania z dofinansowania w zakresie planowania remontów szkół, oraz dofinansowania na utworzenie gabinetów profilaktycznych i terapeutycznych.
Pan Burmistrz ustalił, że należy przygotować wniosek i kosztorys takiej inwestycji.
Odpowiedzialna Pani Kierownik Spraw Obywatelskich.

Burmistrz nawiązał do realizacji następujących zadań:

 • przygotowanie zaproszeń dla radnych na spotkanie, które odbędzie się 12 lutego 2004 r. w sprawie konsultacji budżetu,
  Odpowiedzialna Pani Lucyna Tyburcza Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego.
 • odnowienie korytarza Urzędu Miejskiego w Pakości,
  Odpowiedzialny Pan Marek Żelazny Kierownik Referatu Komunalnego.
 • w związku z udziałem Pakości w prezentacji “Miasta Europy” przygotowanie spotkania organizacyjnego w którym uczestniczyć będą Dyrektorzy Szkół, oraz Pani Dyrektor OKiT –Barbara Szatkowska i Pan Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
  Odpowiedzialna Pani Elżbieta Szymborska Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 • w związku z licznymi opadami deszczów, które powodują podtopienia terenów należy zobowiązać jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości do monitorowania i przeciwdziałania wyżej wymienionej sytuacji.
  Odpowiedzialny Pani Elżbieta Szymborska Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Pan Marek Żelazny Kierownik Referatu Komunalnego.

Protokołowała: P. Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (8 października 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2004, 08:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4468