Posiedzenie z 19 stycznia 2004 r.

Pakość, dnia 2004-01-19

Protokół nr 32/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 19 stycznia 2004 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 19 stycznia 2004 r. w godzinach od 8.00 - 9.50.

Oprócz Burmistrza P. Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli (zgodnie z listą obecności):

- Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy,
- Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy,
- Pani Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
- Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego,
- Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Pan Maciej Piasecki - Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Gminnych w
Pakości,
- Pan Andrzej Stachowiak - Inspektor ds. Gospodarki komunalnej.

Porządek posiedzenia był następujący:

 1. Omówienie bieżących spraw Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości.
 2. Przygotowania do Sesji Rady Miejskiej w Pakości.
 3. Dotacje na ferie.
 4. Sprawy różne.

Ad.1
Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Maciej Piasecki omówił przebieg działań i zadań podejmowanych przez pracowników tej jednostki w zakresie utrzymania porządku i czystości ulic i dróg gminnych w okresie zimowym. Poinformował, że zadania wykonywane są sukcesywnie, w zakresie możliwości i środków przysługujących na realizację tych zadań. W pierwszej kolejności zabezpieczane są te miejsca, które stwarzają największe zagrożenie dla bezpieczeństwa, a więc wg określonych priorytetów. W związku z różnymi sygnałami nie zadawalającymi mieszkańców, w zakresie usuwania śliskości, błota i innych nieczystości Pan Burmistrz przypomniał, że obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Pakości, oraz ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które:
- normują kolejność podejmowania działań, oraz zobowiązują właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości do utrzymania porządku wzdłuż posesji.
W związku z tym należy zredagować artykuł do Wiadomości Pakoskich o obowiązkach spoczywających na poszczególnych jednostkach w celach informacyjnych, opierając się na wyżej wymienionych podstawach prawnych.
Odpowiedzialny Kierownik Referatu Komunalnego- Pan Marek Żelazny.

Dyrektor poinformował o szeregu zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 17października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, zwłaszcza w zakresie powołania rad nadzorczych, obowiązku zdobycia stosownych uprawnień, kwalifikacji, które nabywa się po ukończeniu kursu wraz ze złożeniem egzaminu, a także dostosowanie statutów i umów do przepisów obowiązującego prawa. Pan Maciej Piasecki powiadomił o przystąpieniu pracowników Przedsiębiorstwa Usług Gminnych do udziału w kursie, który będzie uprawniał do zasiadania w radach nadzorczych. W kwietniu odbędzie się walne zgromadzenie, na którym zostaną podjęte zmiany dotyczące statutu.

Ponadto Dyrektor zgłosił problem nie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kościelcu z powodu nieczynnej strumienicy. Przyczynia się to do zapowietrzania urządzeń, przez co ograniczona zostaje wydajność oczyszczalni. W związku z tym Pan Dyrektor zwrócił się do Burmistrza z prośbą o rozpatrzenie możliwości modernizacji oczyszczalni , bowiem obecnie nie jest ona w stanie sprostać oczekiwanym wymogom.
Ponadto Pan Dyrektor ponownie poruszył problem zadłużeń w gospodarce mieszkaniowej, od których Przedsiębiorstwo odprowadza podatek.

Ad.2
Termin Sesji Rady Miejskiej w Pakości przewidziany jest na dzień 9 lutego 2004 r., na której zostaną podjęte następujące uchwały:

 • uchwała w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Inowrocławiu
 • uchwała w sprawie przyjęcia statutu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin,
 • informacja Burmistrza o wykonaniu zadań zleconych za rok 2003.
 • informacja Burmistrza o zmianach w dochodach w jednostek samorządowych w roku 2004, wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Burmistrz zaproponował spotkanie z radnymi pomiędzy 2-7 lutego celem prezentacji projektu budżetu gminy na 2004 r. W przypadku akceptacji z ich strony, przewiduje zorganizować 4 spotkania środowiskowe, którego tematem będzie projekt budżetu i planowane zamierzenia w 2004 r.

Ad.3
Burmistrz poinformował, że na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży przekazano około 6 tys. zł podmiotom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na ten cel w następującej wielkości:

 • Gimnazjum w Pakości -1500 zł
 • Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu -1400 zł
 • Klub “Jubilat” -500 zł
 • Szkoła Podstawowa -1800 zł, oraz 1040 zł na organizację imprez.

Ponadto Pan Burmistrz dodał, że w następnych latach przyjmiemy inne kryterium podziału środków finansowych na ferie niż dotychczas.

Ad.4
- Sekretarz przedstawił wniosek Sołtysa Radłowa Pana Aleksandra Mroza w sprawie założenia tablicy informacyjnej w sołectwie. W powyższej sytuacji Burmistrz ustalił, że należy uwzględnić również pozostałe sołectwa.
Odpowiedzialny Pan Marek Żelazny- Kierownik Referatu Komunalnego.

- Sekretarz nawiązał również do tematu utworzenia Rady Młodzieżowej.
Burmistrz zaproponował, aby wystąpić do Dyrektorów Szkół, oraz Środowisk Młodzieżowych o wyrażenie stanowiska na temat powstania i potrzeby działania Rady.
 
 
Protokołowała: P. Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (8 października 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2004, 08:42:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3508