Posiedzenie z 8 stycznia 2004 r.

Pakość, dnia 2004-01-08

Protokół nr 31/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 8 stycznia 2004 roku

Posiedzenie odbyło się w dniu 8 stycznia 2004 roku w godzinach od 8.00 do 9.45
Oprócz Burmistrza - P.Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli (zgodnie z listą obecności):

- Pan Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
- Pani Bożena Wysocka - Skarbnik Gminy
- Pani Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty
- Pani Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno –Prawnego
- Pan Marek Żelazny - Kierownik Referatu Komunalno -Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  1. Porządek posiedzenia był następujący:
  2. Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.
  3. Przebieg “ Akcji zima”.
  4. Przystąpienie do Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin w Inowrocławiu.
  5. Omówienie problemu świadczenia usług medycznych w szkołach.
  6. Propozycja terminu i tematyki sesji Rady Miejskiej w Pakości.
  7. Sprawy różne.

Ad. pkt. 1
Pani Maria Hanasz –Kierownik OPS omówiła stan remontu pomieszczeń w nowej siedzibie Ośrodka przy ul. Inowrocławskiej oraz poinformowała, że w toku załatwiania jest podłączenie sieci komputerowej, a także nowe przyłącze telefoniczne wraz z internetem. Ponadto zaproponowała aby zamiast założenia krat w drzwiach wejściowych, wstawić nowe drzwi.
Następnie wywiązała się dyskusja nt. zmiany struktury organizacyjnej Ośrodka.
P. Burmistrz zwrócił szczególną uwagę na fakt, że wraz ze zmianą siedziby Ośrodka i przejęciem nowych zadań (dodatki mieszkaniowe) musi nastąpić zmiana regulaminu organizacyjnego, oraz poprawa funkcjonowania jednostki.
W związku z przyśpieszeniem prac mających na celu zmianę siedziby Ośrodka P. Burmistrz ustalił, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 2 dni przedstawi koncepcję organizacyjną funkcjonowania OPS do dnia 15.01.2004 r. zakończy przeniesienie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokona formalnego przejęcia dodatków mieszkaniowych.

Ad. pkt. 2
Pan Burmistrz – Wiesław Kończal zlecił podjęcie określonych zadań w celu zabezpieczenia ulic i dróg gminnych w okresie zimowym (w tym zakresie należy uwzględnić również sołectwa).Odpowiedzialny Kierownik Referatu Komunalnego.
Pan Marek Żelazny – Kierownik Referatu Komunalnego poinformował, że w celu likwidacji skutków zimy została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Gminnych i Bogusław Kawka inspektor d/s drogownictwa na bieżąco kontroluje realizację umowy.

Ad. pkt. 3
Burmistrz poinformował, że Gmina Pakość jako jedna z niewielu nie podjęła jeszcze konkretnej deklaracji o przystąpieniu do Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin. Ponadto Burmistrz omówił spotkanie, które odbyło się w tej sprawie w dniu 07 stycznia bieżącego roku, na którym dyskutowano nad statutem związku. Z przedłożonych materiałów wynika , że cele związku uległy rozszerzeniu i korzyści z przystąpienia mogą być większe niż z przystąpienia do stowarzyszenia jako formy organizacyjnej. Składka roczna wynosi 0,50 zł od mieszkańca.
Wobec powyższego Burmistrz ustalił, że sprawę przystąpienia Gminy do Związku należy przedstawić do zaopiniowania na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Pakości.
Odpowiedzialna Elżbieta Szymborska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

Ad. pkt. 4
Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę na świadczenie usług medycznych w szkołach z dwoma podmiotami, w związku z czym jeden z podmiotów skierował pismo do RM w Pakości celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Pan Burmistrz stwierdził, iż biorąc pod uwagę, że nie należy to do kompetencji Urzędu, nie będziemy zajmować żadnego stanowiska, tym bardziej, że wcześniej poinformowaliśmy o potrzebie świadczenia takich usług.

Ad. pkt. 5
Termin sesji nie został dokładnie ustalony. Prawdopodobnie X Sesja RM w Pakości odbędzie się w miesiącu lutym.

Ad. pkt. 6
W sprawach bieżących omówiono następujące zagadnienia i wnioski :
- Pan Burmistrz zasygnalizował sprawę dot. naprawy ujęcia wody. Ujęcie wody pitnej powinno spełniać wymogi unijne, wobec tego może należałoby rozszerzyć zakres modernizacji. Odpowiedzialny Kierownik Referatu Komunalnego.
- Ponadto informacyjnie Burmistrz dodał, że ustawa o działalności pożytku publicznym i wolontariacie skomplikowała procedurę udzielania dotacji z budżetu gminy. Przygotowywany projekt uchwały o zasadach udzielania dotacji musi być zgodny z nowymi uregulowaniami.

- Pani Hanasz zabierając głos przedstawiła pismo, które wpłynęło z Kacelarii Prezydenta w sprawie przyznania świadczenia przedemerytalnego pani Szymborskiej Marii.
Kierownik OPS poinformowała o podjętych w tej sprawie działaniach (przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną).
Burmistrz ustalił, że należy udzielić pisemnej odpowiedzi do Kancelarii Prezydenta o poczynionych przez nas działaniach.

- wniosek działającego przy Gimnazjum w Pakości teatru “Maskon” celem dofinansowania ich działalności.
Burmistrz zaproponował aby wesprzeć w przedmiotowej sprawie teatr poprzez np.zorganizowanie rekwizytów, strojów i innych przedmiotów potrzebnych dla prowadzenia ich działalności kulturowej .Odpowiedzialny Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

- wniosek na wydzierżawienie lokalu przy ul. Świętego Jana-kiosk Ruch.
Burmistrz zaakceptował i wydał pozytywną opinię dla wnioskodawcy.
Odpowiedzialny Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego.

- wniosek pana Marcina Zalewskiego na wykup działki przy drodze wojewódzkiej.
Wniosek został negatywnie rozpatrzony. W powyższej sprawie należy zwrócić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich. Odpowiedzialny Kierownik Referatu Komunalnego.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała.: P. Motławska

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (8 października 2004)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2004, 08:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3535