2021 r.

2021 r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy łącznej do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 307, 166/1, 167/3, 167/4 obręb Radłowo, gmina Pakość”.

Pakość, dnia 19 kwietnia 2021 r. KIO.6220.7.2021.HR OBWIESZCZENIEo wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     W związku z wnioskiem złożonym przez Pana [...]

„Eksploatacji ujęcia wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 /h realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym: 78/2, położonej w miejscowości Radłowo, obręb 0010 Radłowo”

Pakość, dnia 16 kwietnia 2021 r. KIO.6220.1.2021.PG Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego W związku ze złożonym przez Panią xxxxxx xxxxx, za pośrednictwem pełnomocnika Pana xxxxx xxxxx, wnioskiem z dnia 8 lutego [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław - zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...]

Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze skupem złomu i odpadów w oparciu o istniejącą infrastrukturę, planowanego na dz. nr 327/36 w Pakości obręb nr 3

Pakość, dnia 14 kwietnia 2021 r.                        KIO.6220.30.2020.HROBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.4.2021.PG OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Wykonanie urządzenia wodnego – awaryjnego otworu studziennego nr 1a, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, na terenie miejskiego ujęcia przy ul. Jankowskiej w Pakości

KIO.6220.27.2020.PGObwieszczenie  Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 22/2 oraz 114 obręb Radłowo, gmina Pakość”,

Pakość, dnia 26 marca 2021 r.                   KIO.6220.32.2020.HROBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Dotyczy zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na żłobek na terenie dz. nr 215/1 obręb 3 Pakość

Pakość, 19 marca 2021 r.  KIO.6730.48.15.2021   O B W I E S Z C Z E N I E               Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal, gmina Pakość

Pakość, dnia 10 lutego 2021 r. KIO.6220.20.2019.PG OBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 205/2 obręb Kościelec gmina Pakość"

KIO.6220.18.2020.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW w obrębie Wojdal, Mielno i Ludkowo w gminie Pakość

Pakość, dnia 6 kwietnia 2021 r.KIO.6220.16.2019.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Centralną Grupę Energetyczną S.A., wnioskiem z dnia 30 października 2019 r. (data wpływu: 31.10.2019 r.), w sprawie wydania [...]

metryczka