Budowa nowej pompowni bariery drenażowej nr 2 i rowu odwodnieniowego nr 2 na terenie CIECH Soda Polska w Janikowie, na działce nr 6/1 w miejscowości Węgierce, gm. Pakość

   Pakość, dnia 25 listopada 2020 r. 
 
KIO.6220.13.2020.HR
 
ZAWIADOMIENIE 
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, działającego w imieniu CIECH Soda Polska S. A , wnioskiem z dnia 16 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 

z a w i a d a m i a m 
że w dniu 25 listopada 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej pompowni bariery drenażowej nr 2 i rowu odwodnieniowego nr 2 na terenie CIECH Soda Polska w Janikowie, planowanego na działce nr 6/1 w miejscowości Węgierce, gm. Pakość. 
  
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu. 
  
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (25 listopada 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (4 grudnia 2020, 10:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12