Stacja 110/SN Pakość - modernizacja rozdzielni 15kv wraz z pracami towarzyszącymi

   Pakość, dnia 20 listopada 2020 r. 
  
KIO.6220.25.2020.HR
 
ZAWIADOMIENIE 
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wnioskiem z dnia 20 października2020 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 
z a w i a d a m i a m 
że w dniu 20 listopada 2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja 110/SN Pakość – modernizacja rozdzielni 15 kV wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania: Modernizacja stacji 110/SN Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Zadanie nr 1 Modernizacja stacji 110/SN Pakość”, planowanego w miejscowości Wielowieś, gm. Pakość, na działce o numerze ewidencyjnym 67/4. 

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu. 
  
Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
  

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (20 listopada 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (26 listopada 2020, 13:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11