Modernizacja stacji 110/SN Pakość na terenie części działki nr 67/4 obr. Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 04 lutego 2021 r.
 KIO.6733.1.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 04 lutego 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ireneusza Szafirowskiego, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji 110/SN Pakość – modernizacja rozdzielni 15kV wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania: „Modernizacja stacji 110/SN Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Zadanie nr 1. Modernizacja stacji 110/SN Pakość” na terenie części działki nr 67/4 obręb Wielowieś, gm. Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 03 listopada 2020 r. 
KIO.6733.11.5.2020         
OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

                                                           
zawiadamiam, 

że na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z dnia 08 października 2020 r., uzupełniony dnia 27 października 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej Stacja 110/SN - Modernizacja rozdzielni 15kV wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zadania: Modernizacja stacji 110/SN Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Zadanie nr 1. Modernizacja stacji 110/SN Pakość na terenie części działki nr 67/4 obr. Wielowieś, gm. Pakość. 
  
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (3 listopada 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (4 listopada 2020, 09:52:20)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (4 lutego 2021, 11:59:08)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17