"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 4) o łącznej mocy do 10 MW (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą, w m.Wielowieś, gmina: Pakość"

Pakość, dnia 04 grudnia 2020 r.
                   
KIO.6220.23.2020.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

podaję do publicznej wiadomości informację o:
zawieszeniu postepowania wszczętego na wniosek Spółki z o. o. WORM 26, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 4) o łącznej mocy do 10 MW (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewid.: 155, 173 obręb: Wielowieś, gmina: Pakość”, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: KIO.6220.23.2020.PG.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wielowieś. Treść postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 4 grudnia 2020 r.

Pakość, dnia 22 października 2020 r. 
KIO.6220.23.2020.PG
OBWIESZCZENIE 
o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko
 
W związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę z o. o. WORM 26, reprezentowaną przez pełnomocnika - Panią xxxxxxxxxxxxxx, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 4) o łącznej mocy do 10 MW (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewid.: 155, 173 obręb: Wielowieś, gmina: Pakość”, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 
podaję do publicznej wiadomości: 
że dnia 22 października 2020 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.230.2020.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 4) o łącznej mocy do 10 MW (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewid.: 155, 173 obręb: Wielowieś, gmina: Pakość”. 
  
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4. 
W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, na tablicy ogłoszeń sołectwa Wielowieś. Treść ww. postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 22 października 2020 r. 
  
Osoba prowadząca sprawę: Paulina Gad

treść postanowienia KIO.6220.23.2020.PG (329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (26 października 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (26 października 2020, 11:17:07)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (4 grudnia 2020, 10:56:27)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40