Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość

Pakość, dnia 11 lutego 2021 r.

KIO.6220.24.2020.PG

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana XXXX XXXXXX prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria z siedzibą w Chełmnie, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia z dnia 14 września 2020 r. (data wpływu: 16.09.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 11 lutego 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość” na terenie działek o nr ewid. 43/1, 86, 120, 416/27, 131/8, 164, 136/2, 350, 152/1, 139, 165/2, 43/3, 165/1, 187/6, 187/26, 187/25, 187/27, 190/12, 188, 345/3, 234/1, 326/96, 412/1, 325/8, 325/9, 234/2, 235/1, 233, 235/2, 235/3, 412/5, 328/6, 327/10, 327/12, 415/1, 328/4, 327/40, 327/21, 422, 328/10, 328/11, 344/2, 327/14, 325/22, 54, 55, 130, 198/2, 198/1, 176/1, 176/2, 191/18, 191/20, 232, 342/1, 342/4, 190/8, 416/10, 348, 192/1, 191/12, obr. 3, gm. Pakość oraz terenie działki o nr ewid. 220/26, obr. Radłowo, gm. Pakość. 

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.Pakość, dnia 19 stycznia 2021 r.
KIO.6220.24.2020.PG
Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana Sławomira Matuszak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z siedzibą w Chełmnie, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia 14 września 2020 r. (data wpływu: 16.09.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 

zawiadamiam strony 

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość”.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. (52) 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

 

 Pakość, dnia 19 października 2020 r.
KIO.6220.24.2020.PG
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wszczęciu z dniem 16 września 2020 r. na wniosek Pana Sławomira Matuszak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna z siedzibą w Chełmnie, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość”.
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (20 października 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 października 2020, 14:38:45)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (12 lutego 2021, 12:39:19)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31