Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 202 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość

Pakość, dnia 21 października 2020 r.   
KIO.6220.4.2020.PG
OBWIESZCZENIE    
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
podaję do publicznej wiadomości informację o: 
zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Green Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Aleksandrowie Kujawskim, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 202 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość”. 
 Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. Pakość, dnia 25 września 2020 r. 

KIO.6220.4.2020.PG 
  
POSTANOWIENIE 
Na podstawie art. 63 ust. 1, 3 i 4, art. 64 ust 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), art. 106, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu i przeprowadzeniu analizy wniosku Green Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Aleksandrowie Kujawskim, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 202 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość”, 
postanawiam   
Stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 202 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość”.Określić zakres raportu, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm),  z wyjątkiem: 
1. Opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniając dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową. 
Podstawą odstąpienia od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w pkt II jest art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm), wskazać zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:   
  
1. załącznika mapowego z zamieszczoną legendą, wstępnej koncepcji rozmieszczenia poszczególnych elementów planowanej instalacji na terenie farmy fotowoltaicznej; 
2. w zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich: 

1) przedstawienia na mapie, najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy, 
2) przeprowadzenia analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji, 
3) szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko, 
4) przeanalizowania wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, związanych z projektowanym zamierzeniem; 
3. w zakresie środowiska przyrodniczego: 
1) oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami: 
a) względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 t.j.), 
2) oceny wpływu i skutków realizacji zamierzenia na: 
a) gatunki zwierząt (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze jak również szlaki migracji zwierząt, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji, 
b) siedliska żerowania zgrupowań ptaków w okresie migracji (wiosennej i jesiennej) oraz zimowania, 
c) różnorodność biologiczną, 
d) krajobraz; 
3) analizy zasięgu i skutków realizacji zamierzenia na: formy ochrony przyrody, gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, a także szlaki migracji zwierząt pozostające w jego zasięgu oddziaływania. 
Oceny i analizy, o których mowa w pkt 1-3 przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji inwestycji, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć, również planowanych do realizacji; 
4) wskazania, co do potrzeby zastosowania działań minimalizujących i kompensujących względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego, pozostających w zasięgu oddziaływania realizacji i eksploatacji zamierzenia wraz z podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania. 
  
Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm), wskazuję następujące zakresy i metody badań wpływu na następujące elementy środowiska: 
1. w zakresie ochrony przyrody: 
1) przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków zwierząt, roślin, grzybów, siedlisk przyrodniczych oraz szlaków migracji zwierząt (w tym ponadlokalnych, lokalnych i okresowych), zgrupowań żerujących ptaków w okresie migracji i zimowania. 
Metody oraz terminy badań należy dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych. 
Z uwagi na potencjalne znaczenie terenu dla ptaków migrujących prowadząc badania terenowe uwzględnić wskazania metodyczne (w tym co do zakresu, terminów i sposobu prowadzenia badań) przedstawione w Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.). 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
  
UZASADNIENIE   
W dniu 17 lutego 2020 r. (data wpływu: 18.02.2020r.), 
Wnioskodawca – Green Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Aleksandrowie Kujawskim, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 202 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość”. 
Dla terenu planowanej lokalizacji paneli fotowoltaicznych brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)”, ponieważ powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła do 4 ha. 
Zgodnie z art. 63, 71, 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla planowanej inwestycji zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem której może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 
Mając na uwadze zapisy art. 64 ust. 1 ww. ustawy tut. Urząd wystąpił pismem z dnia 16 marca 2020 r., znak: KIO.6220.4.2020.PG do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o wyrażenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu pismem z dnia 27 marca 2020r. (data wpływu: 31.03.2020r.), znak: N.NZ-42-2-21-1/20, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu pismem z dnia 9 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 14.04.2020r.), znak: BD.ZZŚ.1.435.115.2020.DG oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 16 kwietnia 2020r. (data wpływu), znak: WOO.4220.306.2020.HN, wezwali Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia zostały przesłane pismami z dnia 6 kwietnia 2020r. (data wpływu: 09.04.2020r.), 10 czerwca 2020r. (data wpływu: 12.06.2020 r.) oraz 13 sierpnia 2020r. (data wpływu: 18.08.2020r.). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu pismem z dnia 10 kwietnia 2020 r. (data wpływu: 14.04.2020r.), znak: N.NZ-42-2-21-2/20 oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu pismem z dnia 18 czerwca 2020r. (data pływu: 22.06.2020r.), znak: BD.ZZŚ.1.435.115.2020.GW, wyrazili opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 31.08.2020r.), znak: WOO.4220.306.2020.HN.2 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w której został wskazany zakres raportu oddziaływania na środowisko. 
Przed wydaniem niniejszego postanowienia tut. Organ przeprowadził analizę danych zawartych w karcie informacyjnej załączonej do wniosku oraz pozostałej dokumentacji w sprawie. Wziął pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. Wyniki analizy uwarunkowań przedstawiono poniżej. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działce ewid. nr 202 obręb Kościelec, gmina Pakość, powiat inowrocławski. Planowana powierzchnia inwestycji będzie wynosiła do 4 ha. 
Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów przedmiotowy teren stanowi grunty orne V klasy bonitacyjnej, grunty rolne zabudowane, pastwiska trwała i nieużytki. Obecnie obszar, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest użytkowany rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległościach: 
-       ok. 200 m w kierunku północnym od działki ewid. nr 202, 
-       ok. 780 m w kierunku południowo - zachodnim od działki ewid. nr 202, 
Zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. 
Inwestycja położona jest w otoczeniu obszarów rolnych oraz podmokłych, a także w odległości około 300 m od Jeziora Węgiereckiego. Tereny te stanowią potencjalne siedlisko lęgowe dla gatunków ptaków chronionych (w tym związanych z agrocenozami), a także potencjalne miejsce żerowania zgrupowań ptaków migrujących i zimujących. 
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 
Zamierzenie zlokalizowane jest w odległości około 4 km od noclegowiska gęsi uwzględnionego w Państwowym Monitoringu Środowiska realizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a tereny rolnicze, (w tym pola uprawne), jak również siedliska podmokłe i zbiorniki wodne stanowią dogodne siedlisko żerowania zgrupowań migrujących gęsi. 
Ponadto w odległości około 3 km znajduje się składowisko odpadów komunalnych, które jest dogodnym siedliskiem dla ptaków, w szczególności krukowatych i mew mogących także wykorzystywać teren inwestycji. 
W sąsiedztwie inwestycji planowane są inne przedsięwzięcia (w tym instalacje fotowoltaiczne, linia elektroenergetyczna 400 kV), mogące powodować wystąpienie zagrożeń skumulowanych. 
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie zamierzenia (pomimo występowania potencjalnie dogodnych warunków dla występowania gatunków, np. ptaków, ssaków czy płazów) nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zwierząt. Informacje te, w kontekście charakteru terenu uznać należy za mało wiarygodne. Przykładowo nie znajdują one potwierdzenia w wynikach monitoringu MPPL prowadzonego przez GIOŚ. Pominięto również całkowicie kwestię możliwego występowania gatunków związanych ze zbiornikiem wodnym (a analiza w tym zakresie ogranicza się do wykluczenia negatywnego wpływu na ww. gatunki). 
Jak wskazują, np. wyniki Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. Biblioteka Monitoringu Środowiska; T. Chodkiewicz i in. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008-2012. Ornis Polonica 56, 2015, czy wyniki Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzonego przez GIOŚ, krajobraz rolniczy jest zasiedlany przez liczne gatunki ptaków, dla których często stanowi podstawowe siedlisko rozrodu. Tereny rolnicze stwarzają także potencjalnie dogodne warunki dla występowania ptaków w okresie migracji (np. jako miejsce odpoczynku i żerowania), na co wskazuje, np. Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.). 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajdują się elektrownie wiatrowe oraz inne planowane farmy fotowoltaiczne, które mogą wpływać na kumulowanie się oddziaływań w zakresie stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego, np. poprzez zwiększenie powierzchni zajętych potencjalnych siedlisk gatunków chronionych oraz fragmentację terenu ograniczającą możliwość migracji zwierząt. 

Celem funkcjonowania planowanej inwestycji jest produkcja prądu elektrycznego przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, w związku z czym eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest jedynie ze zużyciem paliwa do pojazdów serwisantów i maszyn rolniczych oraz wody do mycia paneli. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywa też energię elektryczną konieczną do zasilenia urządzeń elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). 
W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów, natomiast w trakcie eksploatacji praca elektrowni fotowoltaicznej powodować może emisję hałasu i niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 
Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967 t.j.). 
Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
  
Analiza przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pozostałej dokumentacji w sprawie wykazała, iż projektowana inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji może być źródłem emisji powodujących uciążliwości i stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska. 
Zamierzenie zostanie zlokalizowane w regionie, gdzie planowane są inne przedsięwzięcia, polegające na budowie farmy fotowoltaicznej. W związku z powyższym istnieje ryzyko wystąpienia oddziaływania skumulowanego. Dodatkowo, zasadne jest dokonanie analizy lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia względem terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie, wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy, przeprowadzenie analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji, szczegółowe określenie i przeanalizowanie wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko, a także przeanalizowanie wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją oraz eksploatacją farmy fotowoltaicznej i towarzyszącej jej infrastruktury technicznej. W opracowywanym raporcie należy zatem jednoznacznie określić ryzyko wystąpienia oddziaływania skumulowanego, a także związaną z tym możliwość pojawienia się konfliktów społecznych. 
Inwestycja wiąże się z koniecznością zajęcia i przekształcenia terenów mogących pełnić funkcję terenów dogodnych dla bytowania gatunków chronionych, w tym populacji lęgowych ptaków. Uwzględniając obecność, w zasięgu przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia, zbiorników wodnych zadrzewień i terenów podmokłych, zachodzi konieczność pełnego rozpoznania cennych elementów środowiska przyrodniczego, mogących podlegać naruszeniu, zniszczeniu lub pogorszeniu stanu ich zachowania na skutek realizacji założeń projektowych. W związku z powyższym, konieczne jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko zawierającego wyniki i analizy, pozwalające na ocenę stanu lokalnych zasobów cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych, których rozpoznanie powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych. 
Reasumując, biorąc pod uwagę przede wszystkim lokalizację inwestycji w regionie, gdzie planowane są podobne przedsięwzięcia polegające na budowie farm fotowoltaicznych, a także biorąc pod uwagę kwestie przyrodnicze, w oparciu o art. 63 uouioś, tut. Organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Analiza wskazanych szczegółowych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na elementy środowiska, w szczególności przyrodniczego. 
W związku z powyższym w celu zapewnienia właściwej ochrony środowiska oraz realizacji ograniczeń i zabezpieczeń planowanych przez Inwestora, konieczne jest określenie odpowiednich warunków realizacji inwestycji na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Wobec powyższego, działając w trybie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1, art. 68 ww. ustawy, niniejszym postanowieniem stwierdzono konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko omawianego przedsięwzięcia oraz określono zakres raportu. 
Organem właściwym do wydania niniejszego postanowienia jest Burmistrz Pakości. 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE   
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 
  

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (25 września 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (28 września 2020, 11:18:45)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (26 października 2020, 11:33:51)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41