Dot. zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość.

Pakość, 13 listopada 2020 r. 
 KIO.6730.30.19.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.30.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
 
zawiadamiam, 
 
że w dniu 13 listopada 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość.
   
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Pakość, 14 października 2020 r.   
KIO.6730.30.17.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.30.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zawiadamiam,

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez Państwo xxxxxxxxxxxxxx dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.

Pakość, 14 października 2020 r. 

KIO.6730.30.15.2020  
         
OBWIESZCZENIE,
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego 

 
Na podstawie art. 10 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 5a i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.30.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.    

zawiadamiam,    

że w dniu 14 października 2020 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy  ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.   

Pakość, 27 sierpnia 2020 r.  

KIO.6730.30.13.2020          

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania administracyjnego

  
Na podstawie art. 10 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 5a i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.30.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
   
zawiadamiam,

że w dniu 27 sierpnia 2020 r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość, na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 14 października 2020 r. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy  ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.   

Pakość, 07 sierpnia 2020 r.  
KIO.6730.30.10.2020          

OBWIESZCZENIE
 o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy 

  
Na podstawie art. 10, 49a oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.30.3.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zawiadamiam,
     
o wystąpieniu w dniu 07 sierpnia 2020 r. przez tut. organ do:
1.      Starosty Inowrocławskiego,
2.      Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
3.      Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z projektem decyzji oraz innymi dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.      

 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (7 sierpnia 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (7 sierpnia 2020, 09:39:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (13 listopada 2020, 11:02:10)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73