Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie działek nr 38/5, 38/16, 38/27 obr. Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 07 października 2020 r. 
 KIO.6733.9.9.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 07 października 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej na terenie działek nr 38/5, 38/16, 38/27 obręb Mielno, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 

Pakość, 04 sierpnia 2020 r. 

KIO.6733.9.3.2020          

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,
 
że na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 29 lipca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinków sieci wodociągowej na terenie działek nr 38/5, 38/16, 38/27 obr. Mielno, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (4 sierpnia 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (4 sierpnia 2020, 12:42:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (12 października 2020, 08:45:32)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 71