Wniosek o wydanie postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określonego w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dziarnowo

Dnia 21 sierpnia 2020 r.  Burmistrz Pakości wydał postanowienie w którym wyraził stanowisko, że aktualne są  warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dziarnowo na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 18/1, 46, 47 oraz 48/2, 48/4, 48/5 (przed podziałem dz. 48/1) w m. Dziarnowo, gm. Pakość, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Pakości z dnia 4 sierpnia 2014 r., znak: KIO.6220.2.17.2014.ACh.

Treść postanowienia w załączniku poniżej

postanowienie (1077kB) pdf

Pakość, dnia 29 lipca 2020 r.  
KIO.6220.15.2020.HR

OBWIESZCZENIE     
W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxx, działającego w imieniu Spółki z o. o. Quadran Wind Park 7, wnioskiem z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu 14 lipca 2020 r.), zgodnie z art.  art. 72 ust. 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 

podaję do publicznej wiadomości:że z dniem 14 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określonego w decyzji znak: KIO.6220.2.17.2014.ACh, wydanej przez Burmistrza Pakości dnia 4 sierpnia 2014 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dziarnowo na  nieruchomościach nr 18/1, 46, 47, 48/1 w m. Dziarnowo.   

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w terminie do 20 sierpnia 2020 r. W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, Urzędzie Miasta Inowrocławia, Urzędzie Gminy Inowrocław, na tablicy ogłoszeń sołectwa Dziarnowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (29 lipca 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (3 sierpnia 2020, 11:08:18)

Ostatnia zmiana: Hanna Ryterska (24 sierpnia 2020, 10:17:21)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107