Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy- budowa pomostu na terenie części działki nr 2/1 obręb Mielno, gm. Pakość

 Pakość, 09 września 2020 r. 
 KIO.6730.79.13.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.79.3.2020 z dnia 14 maja 2020 r. 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 09 września 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pomostu na terenie części działki nr 2/1 obręb Mielno, gm. Pakość.   

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 Pakość, 06 sierpnia 2020 r.   

KIO.6730.79.10.2020 
 
O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.79.3.2020 z dnia 14 maja 2020 r. 

zawiadamiam, 

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez xxxxxx xxxxxxxxx, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pomostu na terenie części działki nr 2/1, obręb Mielno, gm. Pakość. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.

Pakość, 30 czerwca 2020 r.  

KIO.6730.79.8.2020           

OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy   

Na podstawie art. 10, 49a oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 i 11 lit. a  i lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z      2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.79.3.2020 z dnia 14 maja 2020 r. 

zawiadamiam,

o wystąpieniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przez tut. organ do:Starosty Inowrocławskiego,Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pomostu na terenie części działki nr 2/1 obręb Mielno, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z projektem decyzji oraz innymi dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (30 czerwca 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (30 czerwca 2020, 14:30:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (9 września 2020, 13:55:52)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 115