Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek obręb 1, m. Pakość oraz obręb Ludkowo, gm. Pakość”.

 KIO.6220.12.2020.PG
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Pana Wxxxxxxx Pxxxxxx, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia z dnia 18 maja 2020 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10 września 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek o nr ewid. 14, 19, 20/2, 20/11, 20/20, 20/28, 20/35, 20/43, 21/10, 21/23, 21/76, 21/77, 21/78, 21/79, 21/80, 21/84, 22/1, 27/1, obręb 1, m. Pakość oraz 38 i 127, obręb Ludkowo, gm. Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.Pakość, dnia 14 sierpnia 2020 r.
KIO.6220.12.2020.PG

Obwieszczenie 
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana Wojciecha Patyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia 18 maja 2020r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek o nr ewid. 14, 19, 20/2, 20/11, 20/20, 20/28, 20/35, 20/43, 21/10, 21/23, 21/76, 21/77, 21/78, 21/79, 21/80, 21/84, 22/1, 27/1, obręb 1, m. Pakość oraz 38 i 127, obręb Ludkowo, gm. Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. (52) 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.KIO.6220.12.2020.PG
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póżn. zm.),
 
podaję do publicznej wiadomości informację o:
 
wszczęciu z dniem 18 maja 2020 r. na wniosek Pana W...... P......., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu, reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek o nr ewid. 14, 19, 20/2, 20/11, 20/20, 20/28, 20/35, 20/43, 21/10, 21/23, 21/76, 21/77, 21/78, 21/79, 21/80, 21/84, 22/1, 27/1, obręb 1, m. Pakość oraz 38 i 127, obręb Ludkowo, gm. Pakość”.
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18).

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (29 maja 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 maja 2020, 20:42:58)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 września 2020, 13:33:14)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 10.09.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112