Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek położonych w: obr. 4, m. Pakość, obr. Rybitwy, gm. Pakość, obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz obr. Giebnia, gm. Pakość

Pakość, 06 sierpnia 2020 r. 
 KIO.6733.7.15.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E


 
Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 06 sierpnia 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7 obręb 4, m. Pakość, działek nr 102/3, 118/1, 146 obręb Rybitwy, gm. Pakość, działek nr 119, 120, 123, 124 obręb Wielowieś, gm. Pakość, działek nr 24/1, 24/3 obręb Giebnia, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 13 maja 2020 r.  

KIO.6733.7.3.2020          

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

                                                             
zawiadamiam

że na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 06 maja 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7 obr. 4, m. Pakość, działek nr 102/3, 118/1, 146 obr. Rybitwy, gm. Pakość, działek nr 119, 120, 123, 124 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 24/1, 24/3 obr. Giebnia, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (13 maja 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (13 maja 2020, 12:29:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (6 sierpnia 2020, 13:42:17)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 133