Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, na terenie działek o nr ewid. 55/5, 55/6, 80/6, 102/3, 118/1, 146, ob. Rybitwy, 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7, ob. 4, 119, 120, 123, 124, ob. Wielowieś, 24/1, 24/3, 27/6, ob. Giebnia

KIO.6220.1.2020.PG

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana W...... P......, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia z dnia 8 stycznia 2020 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m

że w dniu 23 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, na terenie działek o nr ewid. 55/5, 55/6, 80/6, 102/3, 118/1, 146, ob. Rybitwy, 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7, ob. 4, 119, 120, 123, 124, ob. Wielowieś, 24/1, 24/3, 27/6, ob. Giebnia, Gmina Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.


KIO.6220.1.2020.PG

Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Pana W..... P....., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia 8 stycznia 2020r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, na terenie działek o nr ewid. 55/5, 55/6, 80/6, 102/3, 118/1, 146, ob. Rybitwy, 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7, ob. 4, 119, 120, 123, 124, ob. Wielowieś, 24/1, 24/3, 27/6, ob. Giebnia, Gmina Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), bądź telefonicznie pod numerem tel. (52) 566 60 89, w terminie 7 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (31 marca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 kwietnia 2020, 12:11:05)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (29 kwietnia 2020, 10:42:44)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173