Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal

Pakość, dnia 15 października 2020 r.

KIO.6220.4.2018.PG

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk i Daniel Kowalczyk Sp. j., wnioskiem z dnia z dnia 1 marca 2018 r. (data wpływu: 02.03.2018r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 15 października 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal, gmina Pakość oraz przeprowadzeniu w ramach przedmiotowego postępowania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.


KIO.6220.4.2018.HR

OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), zawiadamia, że na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Sp. j., z dnia 2 marca 2018r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal, gmina Pakość”.
W powyższej sprawie, 23 kwietnia 2018 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.4.2018.HR, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia – polegającego na wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal, gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz udzielenia opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 13 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 18).
Zgodnie z  art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres srodowisko@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (13 marca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 marca 2020, 14:38:02)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (21 października 2020, 14:36:13)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136