Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec

KIO.6220.21.2019.PG

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Panią A.... S.... pełnomocnika firmy Quadran Polska Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu: 20.12.2019r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),
z a w i a d a m i a m

że w dniu 4 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: KIO.6220.21.2020.PG zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: KIO.6220.13.2018.PG dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec, gmina Pakość, powiat inowrocławski”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.


KIO.6220.21.2019.PG

Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Panią A.... S..... pełnomocnika firmy Quadran Polska Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu: 20.12.2019r.), w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
zawiadamiam strony
 
o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: KIO.6220.13.2018.PG dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec, gmina Pakość, powiat inowrocławski”.
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (21 lutego 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 lutego 2020, 15:52:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (24 marca 2020, 14:36:39)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169