Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia

KIO.6220.19.2019.PG

OBWIESZCZENIE

W związku ze złożonym dnia 27 marca 2020r. (data wpływu: 30.03.2020r.) przez firmę PVE 41 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia, Gmina Pakość”, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), z a w i a d a m i a m

że w dniu 7 kwietnia 2020r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia, Gmina Pakość”,
że w dniu 7 kwietnia 2020r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia, Gmina Pakość”.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 566 60 89.


KIO.6220.19.2019.PG

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek PVE 41 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia, Gmina Pakość”.
Burmistrz Pakości, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.KIO.6220.19.2019.PG

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji podaję do publicznej wiadomości informację o:

wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia, Gmina Pakość”.
Burmistrz Pakości, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (21 lutego 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 lutego 2020, 15:50:48)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (9 kwietnia 2020, 08:26:58)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wydaniu postanowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181