Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa, polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie zastawkowym na stopniu wodnym Pakość w miejscowościach Wielowieś i Giebnia


Pakość, 10 czerwca 2020 r. 
 KIO.6733.5.16.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 10 czerwca 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika xxxxxx xxxxxxxxxxx, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie zastawkowym na stopniu wodnym Pakość w miejscowościach Wielowieś i Giebnia zlokalizowanej na rzece Górna Noteć w jej km 80+400, w ramach przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”, na terenie działek nr 124, 126/1, 129 obręb Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 1, 4/12, 4/10 obręb Giebnia, gm. Pakość. 


W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 Pakość, 20 lutego 2020 r.  
KIO.6733.5.5.2020          

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)   
   
                                                              
zawiadamiam, 

że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana xxxx xxxxxxxx, z dnia 27 stycznia 2020 r., uzupełniony dnia 18 lutego 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej przywrócenia drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa, polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie zastawkowym na stopniu wodnym Pakość w miejscowościach Wielowieś i Giebnia zlokalizowanej na rzece Górna Noteć w jej km 80+400, na terenie działek nr 124, 126/1, 129 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 1, 4/12, 4/10 obr. Giebnia, gm. Pakość.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (20 lutego 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (20 lutego 2020, 12:25:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (10 czerwca 2020, 11:54:50)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150