Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działek nr 94/24, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21 obr. 1, m. Pakość.

Pakość, 06 maja 2020 r. 
KIO.6733.3.14.2020 
  
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  

zawiadamiam,

że w dniu 06 maja 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działek nr 94/24, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21 obręb 1, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.  

Pakość, 12 lutego 2020 r.  
KIO.6733.3.4.2020          

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXX, z dnia 20 grudnia 2019 r., uzupełniony dnia 07 lutego 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działek nr 94/24, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21 obr. 1, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.        

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (12 lutego 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (12 lutego 2020, 14:41:29)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (6 maja 2020, 12:13:15)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 180