Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 37/2 i 128, obręb Ludkowo, gmina Pakość

KIO.6220.11.2019.PG
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka, Pana Daniela Kowalczyka oraz Pana Emanuela Kowalczyka – wspólników Spółki Cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej Kowalczyk, Daniel Kowalczyk, Emanuel Kowalczyk, wnioskiem z dnia z dnia 17 września 2019 r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3 lutego 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 37/2 i 128, obręb Ludkowo, gmina Pakość”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (4 lutego 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 lutego 2020, 11:26:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129