Budowa sieci wodociągowej na terenie działek obręb 4, m. Pakość, obręb Rybitwy, gm. Pakość, obręb Wielowieś, gm. Pakość, oraz obręb Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 27 stycznia 2020 r. 
 KIO.6733.1.3.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E


   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 27 stycznia 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 3/18, 3/170, 4, 3/152, 3/154, 5/2 obręb 4, m. Pakość, działek nr 55/5, 55/6, 80/6, 83, 102/3, 118/1, 118/2, 146 obręb Rybitwy, gm. Pakość, działek nr 120, 119, 123, 124 obręb Wielowieś, gm. Pakość, działek nr 24/1, 24/3, 4/80, 4/78, 4/74 obręb Giebnia, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (27 stycznia 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (27 stycznia 2020, 13:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145