Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Żabiej w Pakości wraz z wylotem do Kanału Noteckiego, na terenie działki nr 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz na terenie działki nr 84 obręb Rybitwy

KIO.6733.2.3.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 23 stycznia 2020 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana M... J..., dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Żabiej w Pakości wraz z wylotem do Kanału Noteckiego, na terenie działki nr 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz na terenie działki nr 84 obręb Rybitwy, gm. Pakość.
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (23 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (24 stycznia 2020, 08:12:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126