Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 16 stycznia 2020 r. 
 KIO.6733.4.3.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 16 stycznia 2020 r. na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wydana została decyzja zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07 sierpnia 2019 r., znak: KIO.6733.10.11.2019, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość, zmienioną decyzją z dnia 03 grudnia 2019 r., znak: KIO.6733.10.14.2019. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (16 stycznia 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (16 stycznia 2020, 14:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125