Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na terenie działki nr 21/67, obręb 1, m. Pakość.

Pakość, 15 stycznia 2020 r. 
 
KIO.6730.1.2.2020                                                                                                                      
 
 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49a i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.122.3.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 
  
z a w i a d a m i a m, 
  
że w dniu 15 stycznia 2020 r. wydana została decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na terenie działki nr 21/67, obręb 1, m. Pakość. 
  
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Magdalena Gromek (15 stycznia 2020, 14:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134