Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, ob. Rybitwy, ob. Wielowieś, ob. Giebnia, Gmina Pakość

KIO.6220.1.2020.PG

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Pana XXXX XXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, wnioskiem z dnia 8 stycznia 2020r. (data wpływu), zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m:

że z dniem 8 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, na terenie działek o nr ewid. 55/5, 55/6, 80/6, 102/3, 118/1, 146, ob. Rybitwy, 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7, ob. 4, 119, 120, 123, 124, ob. Wielowieś, 24/1, 24/3, 27/6, ob. Giebnia, Gmina Pakość”.
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (14 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 stycznia 2020, 14:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128