Ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej farmy wiatrowej w miejscowości Kościelec gm. Pakość.

Pakość, 31 grudnia 2012r.
KIO.6220.4.9.2012.ACh
 
ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonym w dniu 4 lipca 2012r. przez  Panią Annę Ignaszewską  reprezentującą spółkę „VENTUS” s.c. R. Fryszkowska-Madej, A. Ignaszewska, R. Fryszkowski, Quality Sp z o.o. z siedzibą w m. Chrośna 39, 86-050 Solec Kujawski raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej farmy wiatrowej w miejscowości Kościelec, Gmina Pakość na działkach o numerach ewidencyjnych 11/2, 12/3, 13/2 oraz w miejscowości Wielowieś na działkach o numerach ewidencyjnych 69, 72/2, 73/2 w zakresie demontażu istniejących 12 sztuk turbin wiatrowych i zastąpieniu ich jedną turbiną o mocy do 2MW, zlokalizowanej na działce nr 13/2, 12/3 oraz 11/2 w miejscowości Kościelec wraz z przebudową infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej, uzupełnianym w dniu 12 października 2012r i 27 listopada 2012r., po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31 grudnia 2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej farmy wiatrowej w miejscowości Kościelec, Gmina Pakość na działkach o numerach ewidencyjnych 11/2, 12/3, 13/2 oraz w miejscowości Wielowieś na działkach o numerach ewidencyjnych 69, 72/2, 73/2 w zakresie demontażu istniejących 12 sztuk turbin wiatrowych i zastąpieniu ich jedną turbiną o mocy do 2MW, zlokalizowanej na działce nr 13/2, 12/3 oraz 11/2 w miejscowości Kościelec wraz z przebudową infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18) w dniach 31 grudnia 2012r. - 22 stycznia 2013r. w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z  art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie do dnia 22 stycznia 2013r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, pok. nr 18.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (31 grudnia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (31 grudnia 2012, 10:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2454