Wydobywanie kopaliny pospolitej z powiększonej części złoża kruszywa naturalnego "WOJDAL III" w m. Wojdal, gm. Pakość

KIO.6220.15.7.2012.ACh
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Karola Borowiaka reprezentującego firmę BOROWIAK Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2012r. po jego uzupełnieniu w dniu 24 października 2012r., zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6 grudnia 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny  pospolitej z powiększonej części złoża kruszywa naturalnego "WOJDAL III" w m. Wojdal, dz. nr 73 (część), 74, 75 i 76 (część), gm. Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (6 grudnia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2012, 13:26:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379