Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość


Pakość, 31 maja 2012 r.
KIO.6220.10.9.2012.ACh

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonym w dniu 18 maja 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych - Wojdal Andrzej Kowalczyk  raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW, o wysokości zawieszenia wirnika do 73m i szerokości łopat do 60m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość, stanowiącej własność Wnioskodawcy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31 maja 2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW, o wysokości zawieszenia wirnika do 73m i szerokości łopat do 60m na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 15/4, w obrębie miejscowości Jankowo, gm. Pakość, stanowiącej własność Wnioskodawcy.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18)  do dnia 22 czerwca 2012r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z  art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie do dnia 22 czerwca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, pok. nr 18.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (31 maja 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (31 maja 2012, 13:46:52)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 grudnia 2012, 13:50:27)
Zmieniono: Publikacja protokołu z rozprawy administracyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2168