Obwieszczenie - opracowanie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2009-2015

Pakość, 20 czerwca 2012 r.
KIO.6220.12.5.2012.ACh

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 czerwca 2012r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2009-2015.Pakość, 29 maja 2012 r.
KIO.6220.12.1.2012.ACh
   
OBWIESZCZENIE 
 
Stosownie do art. 30, art. 33 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn .zm.)podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2012r przystąpiono do opracowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2009-2015.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2009-2015 został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/253/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. Dokument swym zasięgiem obejmuje teren Miasta Pakość. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2008-2013 przystąpiono do aktualizacji dokumentu.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem, w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach i godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (29 maja 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 maja 2012, 15:27:56)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (20 czerwca 2012, 08:31:52)
Zmieniono: Publikacja postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255