Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 93/7, obręb Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, 2 kwietnia 2012r.
KIO.6220.9.8.2012.ACh

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym w dniu 27 stycznia 2012r. przez Panią Joannę Barczak zamieszkałą w Przedbojewicach 31, 88-150 Kruszwica wnioskiem, zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 2 kwietnia 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr 93/7, obręb Wielowieś, gm. Pakość. Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (2 kwietnia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 kwietnia 2012, 14:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2273