Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 i 3 MW w obrębie miejscowości Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.8.11.2012.ACh

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonym w dniu 16 marca 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych - Wojdal Andrzej Kowalczyk raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 i 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 4/7 oraz 27/5, w obrębie miejscowości Ludkowo, gm. Pakość, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 marca 2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 i 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 4/7 oraz 27/5, w obrębie miejscowości Ludkowo, gm. Pakość. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18) do dnia 13 kwietnia 2012r. w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie do dnia 13 kwietnia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, pok. nr 18. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (21 marca 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (28 marca 2012, 11:21:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1471