Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Pakość przy ul. Fabrycznej

                                                 Pakość, 28 lutego 2012 r.
KIO.6730.18.5.2012   
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 27 lutego 2012 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Gminy Pakość dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą- budowa dróg dojazdowych, niezbędnych miejsc parkingowych oraz placu zabaw, na terenie działki nr 3/3 położonej w miejscowości Pakość, przy ul. Fabrycznej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 80 0 – 120 0, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Pakość, dnia 31 stycznia 2012 r.
KIO.6730.18.3.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego,
na wniosek Gminy Pakość, z dnia 26 stycznia 2012 r.,

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą- budowa dróg dojazdowych, niezbędnych miejsc parkingowych oraz placu zabaw, na terenie dz. nr 3/3 położonej w miejscowości Pakość przy ul. Fabrycznej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni licząc dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00- 12:00.

metryczka


Wytworzył: Marek Żelazny (31 stycznia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2012, 10:09:21)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (1 marca 2012, 14:51:19)
Zmieniono: Publikacja informacji o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1677