Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 4/31 w obrębie m. Ludkowo

Pakość, 26 marca 2012 r.
KIO.6220.2.7.2012.ACh

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk wnioskiem z dnia 9 listopada 2010r., zgodnie z art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26 marca 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1MW o wysokości zawieszenia wirnika do 73m i szerokości łopat do 62m na nieruchomości oznaczonej  ewidencyjnie nr 4/31 w obrębie m. Ludkowo,  gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.Pakość, 11 stycznia 2012r.
KIO.6220.2.5.2012.ACh

ZAWIADOMIENIE
   
W związku ze złożonym w dniu 9 stycznia 2012r. przez Pana Andrzeja Kowalczyk reprezentującego firmę PHU "MERKURY" Kopalnia Surowców Mineralnych - Wojdal Andrzej Kowalczyk  raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1MW na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 4/31 w obrębie m. Ludkowo,  gm. Pakość, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 stycznia 2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1MW na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 4/31 w obrębie m. Ludkowo na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18)  do dnia 3 lutego 2012r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z  art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie do dnia 3 lutego 2012r. w Urzędzie Miejskim w Pakości, pok. nr 18.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (11 stycznia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2012, 07:40:05)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (28 marca 2012, 07:45:01)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1369