Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1MW o wysokości zawieszenia wirnika do 71m i szerokości łopat do 62m

Pakość, 16 grudnia 2010r.
KIO.7624-34-7/10

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk wnioskiem z dnia 9 listopada 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 16 grudnia 2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1MW o wysokości zawieszenia wirnika do 71m i szerokości łopat do 62m na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 4/31 w obrębie m. Ludkowo, gm. Pakość.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (17 grudnia 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2010, 10:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2198