Budowa mostu w miejscowości Kościelec

Pakość, dnia 2 września 2010 r.
N/znak: KIO 7331-48/CP/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 2 września 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy mostu w m. Kościelec na nieruchomościach nr 171, 181/1 oraz 187 wraz z realizacją innych niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z niniejszą inwestycją.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.



Pakość, dnia 31 sierpnia  2010r.
KIO.7624-33-9/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez  GMINĘ PAKOŚĆ z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2010r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 31 sierpnia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu w m. Kościelec, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (31 sierpnia 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 września 2010, 14:46:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (2 września 2010, 09:47:33)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wszczęciu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1728