Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII

Pakość, 29 września 2010r.
KIO.7624-29-10/10

ZAWIADOMIENIE
O PRZEPROWADZANIU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W związku ze złożonym przez Pana Daniela Kowalczyka reprezentującego firmę Kopalnia Żwiru i Piasku s.c. Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII w dniu 27 września 2010r., zgodnie z art. 79 ust. 1, art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

iż z dniem 29 września 2010r. organ przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII, gm. Pakość, działki nr 31/1, 32/1, 33/4, 44, 48/2,  49, 50, 53/1, 53/3, 53/4, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/7,  55/8, 41/1, 42/1, 43/1, 62/1 59/2, 60 i 61.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami organ zapewnia udział społeczeństwa poprzez możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, która zostanie wyłożona do wglądu w dniach 30 września 2010r- 22 października 2010r  w Urzędzie Miejskim w Pakości, w pokoju nr 18, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie do dnia 25 października 2010r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pakości.
Pakość, dnia 26 lipca 2010r.
KIO.7624-29-8/10

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

W związku ze złożonym przez Pana Daniela Kowalczyk reprezentującego firmę Kopalnia Żwiru i Piasku s.c. Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk wnioskiem z dnia 14 czerwca 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26 lipca 2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII, gm. Pakość, działki nr 31/1, 32/1, 33/4, 44, 48/2, 49, 50, 53/1, 53/3, 53/4, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8, 41/1, 42/1, 43/1, 62/1 59/2, 60 i 61.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Pakości w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (26 lipca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (27 lipca 2010, 15:41:59)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (1 października 2010, 07:38:29)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1615