Stworzenie stanowiska warsztatowego na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych przy ul. Mieleńskiej 9 w Pakości

                         Pakość, dnia 14 lipca 2010r.
KIO.7624-22-13/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Janusza Bednarskiego wnioskiem z dnia 6 maja 2010r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 14 lipca 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu stanowiska warsztatowego na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych przy ul. Mieleńskiej 9 w Pakości.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (14 lipca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 lipca 2010, 08:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581